ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خانم اسلامی هروان، هایده صابری، مالک میرهاشمی، (1398). بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و خودشکوفایی بر بهزیستی ذهنی کارکنان، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(7)، 3. magiran.com/p2153332
Khanom Eslami Harvan, Hayede Saberi, Malek Mirhashemi, (2020). The effect of personality traits and self-actualization on subjective well-being in employees, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(7), 3. magiran.com/p2153332
خانم اسلامی هروان، هایده صابری، مالک میرهاشمی، بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و خودشکوفایی بر بهزیستی ذهنی کارکنان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1398؛ 62(7): 3. magiran.com/p2153332
Khanom Eslami Harvan, Hayede Saberi, Malek Mirhashemi, The effect of personality traits and self-actualization on subjective well-being in employees, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2020; 62(7): 3. magiran.com/p2153332
خانم اسلامی هروان، هایده صابری، مالک میرهاشمی، "بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و خودشکوفایی بر بهزیستی ذهنی کارکنان"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 62، شماره 7 (1398): 3. magiran.com/p2153332
Khanom Eslami Harvan, Hayede Saberi, Malek Mirhashemi, "The effect of personality traits and self-actualization on subjective well-being in employees", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 62, no.7 (2020): 3. magiran.com/p2153332
خانم اسلامی هروان، هایده صابری، مالک میرهاشمی، (1398). 'بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و خودشکوفایی بر بهزیستی ذهنی کارکنان'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(7)، صص.3. magiran.com/p2153332
Khanom Eslami Harvan, Hayede Saberi, Malek Mirhashemi, (2020). 'The effect of personality traits and self-actualization on subjective well-being in employees', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(7), pp.3. magiran.com/p2153332
خانم اسلامی هروان؛ هایده صابری؛ مالک میرهاشمی. "بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و خودشکوفایی بر بهزیستی ذهنی کارکنان". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62 ،7 ، 1398، 3. magiran.com/p2153332
Khanom Eslami Harvan; Hayede Saberi; Malek Mirhashemi. "The effect of personality traits and self-actualization on subjective well-being in employees", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62, 7, 2020, 3. magiran.com/p2153332
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال