ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هما حاجی صادقی، محمدعلی آذربایجانی، محمدرضا وفائی نسب، مقصود پیری، سید محمدمهدی مدرس مصلی، (1399). تاثیر ورزش منظم مقاومتی به همراه مکمل های ویتامین D و کلسیم در دوره قبل از یائسگی بر تراکم مواد معدنی استخوان در موش صحرایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 28(3)، 2453-2466. magiran.com/p2153403
Homa Haji Sadeghi, MohammadAli Azarbayjani, Mohammadreza Vafaeenasab, Maghsoud Peeri, Seyed MohamadMahdi Modares Mosala, (2020). Effect of Regular Resistance Exercise, Vitamin D and Calcium Supplements in Pre-menopausal Period on the Bone Mineral Density in Rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 28(3), 2453-2466. magiran.com/p2153403
هما حاجی صادقی، محمدعلی آذربایجانی، محمدرضا وفائی نسب، مقصود پیری، سید محمدمهدی مدرس مصلی، تاثیر ورزش منظم مقاومتی به همراه مکمل های ویتامین D و کلسیم در دوره قبل از یائسگی بر تراکم مواد معدنی استخوان در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1399؛ 28(3): 2453-2466. magiran.com/p2153403
Homa Haji Sadeghi, MohammadAli Azarbayjani, Mohammadreza Vafaeenasab, Maghsoud Peeri, Seyed MohamadMahdi Modares Mosala, Effect of Regular Resistance Exercise, Vitamin D and Calcium Supplements in Pre-menopausal Period on the Bone Mineral Density in Rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2020; 28(3): 2453-2466. magiran.com/p2153403
هما حاجی صادقی، محمدعلی آذربایجانی، محمدرضا وفائی نسب، مقصود پیری، سید محمدمهدی مدرس مصلی، "تاثیر ورزش منظم مقاومتی به همراه مکمل های ویتامین D و کلسیم در دوره قبل از یائسگی بر تراکم مواد معدنی استخوان در موش صحرایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 28، شماره 3 (1399): 2453-2466. magiran.com/p2153403
Homa Haji Sadeghi, MohammadAli Azarbayjani, Mohammadreza Vafaeenasab, Maghsoud Peeri, Seyed MohamadMahdi Modares Mosala, "Effect of Regular Resistance Exercise, Vitamin D and Calcium Supplements in Pre-menopausal Period on the Bone Mineral Density in Rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 28, no.3 (2020): 2453-2466. magiran.com/p2153403
هما حاجی صادقی، محمدعلی آذربایجانی، محمدرضا وفائی نسب، مقصود پیری، سید محمدمهدی مدرس مصلی، (1399). 'تاثیر ورزش منظم مقاومتی به همراه مکمل های ویتامین D و کلسیم در دوره قبل از یائسگی بر تراکم مواد معدنی استخوان در موش صحرایی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 28(3)، صص.2453-2466. magiran.com/p2153403
Homa Haji Sadeghi, MohammadAli Azarbayjani, Mohammadreza Vafaeenasab, Maghsoud Peeri, Seyed MohamadMahdi Modares Mosala, (2020). 'Effect of Regular Resistance Exercise, Vitamin D and Calcium Supplements in Pre-menopausal Period on the Bone Mineral Density in Rats', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 28(3), pp.2453-2466. magiran.com/p2153403
هما حاجی صادقی؛ محمدعلی آذربایجانی؛ محمدرضا وفائی نسب؛ مقصود پیری؛ سید محمدمهدی مدرس مصلی. "تاثیر ورزش منظم مقاومتی به همراه مکمل های ویتامین D و کلسیم در دوره قبل از یائسگی بر تراکم مواد معدنی استخوان در موش صحرایی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 28 ،3 ، 1399، 2453-2466. magiran.com/p2153403
Homa Haji Sadeghi; MohammadAli Azarbayjani; Mohammadreza Vafaeenasab; Maghsoud Peeri; Seyed MohamadMahdi Modares Mosala. "Effect of Regular Resistance Exercise, Vitamin D and Calcium Supplements in Pre-menopausal Period on the Bone Mineral Density in Rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 28, 3, 2020, 2453-2466. magiran.com/p2153403
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال