ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد پاک هاشمی، مهسا حسنی پور، آیت کائیدی، پویا سعید عسکری، ایمان فاطمی، محمدرضا رحمانی، الهام حکیمی، جلال حسن شاهی، وحید احسانی، زهرا تقی پور، مرضیه خادمی، محمد الله توکلی، (1399). بررسی اثر متفورمین بر برخی عملکرد های شناختی در موش صحرایی پیر، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 28(3)، 2479-2489. magiran.com/p2153405
Mohammad Pak Hashemi, Mahsa Hassanipour, Ayat Kaeidi, Pooya Saeed Askari, Iman Fatemi, MohammadReza Rahmani, Elham Hakimizadeh, Jalal Hassanshahi, Vahid Ehsani, Zahra Taghipour, Marzieh Khademi, Mohammad Allahtavakoli, (2020). Effect of Metformin on Some Cognitive Functions in Old Rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 28(3), 2479-2489. magiran.com/p2153405
محمد پاک هاشمی، مهسا حسنی پور، آیت کائیدی، پویا سعید عسکری، ایمان فاطمی، محمدرضا رحمانی، الهام حکیمی، جلال حسن شاهی، وحید احسانی، زهرا تقی پور، مرضیه خادمی، محمد الله توکلی، بررسی اثر متفورمین بر برخی عملکرد های شناختی در موش صحرایی پیر. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1399؛ 28(3): 2479-2489. magiran.com/p2153405
Mohammad Pak Hashemi, Mahsa Hassanipour, Ayat Kaeidi, Pooya Saeed Askari, Iman Fatemi, MohammadReza Rahmani, Elham Hakimizadeh, Jalal Hassanshahi, Vahid Ehsani, Zahra Taghipour, Marzieh Khademi, Mohammad Allahtavakoli, Effect of Metformin on Some Cognitive Functions in Old Rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2020; 28(3): 2479-2489. magiran.com/p2153405
محمد پاک هاشمی، مهسا حسنی پور، آیت کائیدی، پویا سعید عسکری، ایمان فاطمی، محمدرضا رحمانی، الهام حکیمی، جلال حسن شاهی، وحید احسانی، زهرا تقی پور، مرضیه خادمی، محمد الله توکلی، "بررسی اثر متفورمین بر برخی عملکرد های شناختی در موش صحرایی پیر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 28، شماره 3 (1399): 2479-2489. magiran.com/p2153405
Mohammad Pak Hashemi, Mahsa Hassanipour, Ayat Kaeidi, Pooya Saeed Askari, Iman Fatemi, MohammadReza Rahmani, Elham Hakimizadeh, Jalal Hassanshahi, Vahid Ehsani, Zahra Taghipour, Marzieh Khademi, Mohammad Allahtavakoli, "Effect of Metformin on Some Cognitive Functions in Old Rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 28, no.3 (2020): 2479-2489. magiran.com/p2153405
محمد پاک هاشمی، مهسا حسنی پور، آیت کائیدی، پویا سعید عسکری، ایمان فاطمی، محمدرضا رحمانی، الهام حکیمی، جلال حسن شاهی، وحید احسانی، زهرا تقی پور، مرضیه خادمی، محمد الله توکلی، (1399). 'بررسی اثر متفورمین بر برخی عملکرد های شناختی در موش صحرایی پیر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 28(3)، صص.2479-2489. magiran.com/p2153405
Mohammad Pak Hashemi, Mahsa Hassanipour, Ayat Kaeidi, Pooya Saeed Askari, Iman Fatemi, MohammadReza Rahmani, Elham Hakimizadeh, Jalal Hassanshahi, Vahid Ehsani, Zahra Taghipour, Marzieh Khademi, Mohammad Allahtavakoli, (2020). 'Effect of Metformin on Some Cognitive Functions in Old Rats', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 28(3), pp.2479-2489. magiran.com/p2153405
محمد پاک هاشمی؛ مهسا حسنی پور؛ آیت کائیدی؛ پویا سعید عسکری؛ ایمان فاطمی؛ محمدرضا رحمانی؛ الهام حکیمی؛ جلال حسن شاهی؛ وحید احسانی؛ زهرا تقی پور؛ مرضیه خادمی؛ محمد الله توکلی. "بررسی اثر متفورمین بر برخی عملکرد های شناختی در موش صحرایی پیر". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 28 ،3 ، 1399، 2479-2489. magiran.com/p2153405
Mohammad Pak Hashemi; Mahsa Hassanipour; Ayat Kaeidi; Pooya Saeed Askari; Iman Fatemi; MohammadReza Rahmani; Elham Hakimizadeh; Jalal Hassanshahi; Vahid Ehsani; Zahra Taghipour; Marzieh Khademi; Mohammad Allahtavakoli. "Effect of Metformin on Some Cognitive Functions in Old Rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 28, 3, 2020, 2479-2489. magiran.com/p2153405
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال