ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید مرادی، عبدالحمید حبیبی، محمدرضا تابنده، سعید شاکریان، (1399). مقایسه تغییرات نیتریک اکساید بافت هیپوکمپ و حس درد رت های نر مدل پارکینسونی متعاقب 6 هفته تمرینات تداومی و تناوبی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 28(3)، 2502-2514. magiran.com/p2153407
Saeid Moradi, Abdol Hamid Habibi, MohammadReza Tabande, Saeid Shakerian, (2020). Comparison of Nitric Oxide Changes in Hippocampal Tissue and Pain Sensation in Male Rats Parkinson's Model Following 6 Weeks of Continuous and Intermittent Training, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 28(3), 2502-2514. magiran.com/p2153407
سعید مرادی، عبدالحمید حبیبی، محمدرضا تابنده، سعید شاکریان، مقایسه تغییرات نیتریک اکساید بافت هیپوکمپ و حس درد رت های نر مدل پارکینسونی متعاقب 6 هفته تمرینات تداومی و تناوبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1399؛ 28(3): 2502-2514. magiran.com/p2153407
Saeid Moradi, Abdol Hamid Habibi, MohammadReza Tabande, Saeid Shakerian, Comparison of Nitric Oxide Changes in Hippocampal Tissue and Pain Sensation in Male Rats Parkinson's Model Following 6 Weeks of Continuous and Intermittent Training, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2020; 28(3): 2502-2514. magiran.com/p2153407
سعید مرادی، عبدالحمید حبیبی، محمدرضا تابنده، سعید شاکریان، "مقایسه تغییرات نیتریک اکساید بافت هیپوکمپ و حس درد رت های نر مدل پارکینسونی متعاقب 6 هفته تمرینات تداومی و تناوبی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 28، شماره 3 (1399): 2502-2514. magiran.com/p2153407
Saeid Moradi, Abdol Hamid Habibi, MohammadReza Tabande, Saeid Shakerian, "Comparison of Nitric Oxide Changes in Hippocampal Tissue and Pain Sensation in Male Rats Parkinson's Model Following 6 Weeks of Continuous and Intermittent Training", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 28, no.3 (2020): 2502-2514. magiran.com/p2153407
سعید مرادی، عبدالحمید حبیبی، محمدرضا تابنده، سعید شاکریان، (1399). 'مقایسه تغییرات نیتریک اکساید بافت هیپوکمپ و حس درد رت های نر مدل پارکینسونی متعاقب 6 هفته تمرینات تداومی و تناوبی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 28(3)، صص.2502-2514. magiran.com/p2153407
Saeid Moradi, Abdol Hamid Habibi, MohammadReza Tabande, Saeid Shakerian, (2020). 'Comparison of Nitric Oxide Changes in Hippocampal Tissue and Pain Sensation in Male Rats Parkinson's Model Following 6 Weeks of Continuous and Intermittent Training', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 28(3), pp.2502-2514. magiran.com/p2153407
سعید مرادی؛ عبدالحمید حبیبی؛ محمدرضا تابنده؛ سعید شاکریان. "مقایسه تغییرات نیتریک اکساید بافت هیپوکمپ و حس درد رت های نر مدل پارکینسونی متعاقب 6 هفته تمرینات تداومی و تناوبی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 28 ،3 ، 1399، 2502-2514. magiran.com/p2153407
Saeid Moradi; Abdol Hamid Habibi; MohammadReza Tabande; Saeid Shakerian. "Comparison of Nitric Oxide Changes in Hippocampal Tissue and Pain Sensation in Male Rats Parkinson's Model Following 6 Weeks of Continuous and Intermittent Training", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 28, 3, 2020, 2502-2514. magiran.com/p2153407
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال