ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن خسروی، (1399). حمایت از حقوق انسانی افراد در برابر کووید 19 (کرونا ویروس) در پرتو فلسفه اخلاق وظیفه گرایی کانت، نشریه پژوهش های فلسفی، 14(31)، 195-219. magiran.com/p2153451
Hassan Khosravi , (2020). Protecting the Human Rights of Individuals against Covid-19 (Coronavirus) in the Light of Kant's Deontological Moral Philosophy, Philosophical Investigations, 14(31), 195-219. magiran.com/p2153451
حسن خسروی، حمایت از حقوق انسانی افراد در برابر کووید 19 (کرونا ویروس) در پرتو فلسفه اخلاق وظیفه گرایی کانت. نشریه پژوهش های فلسفی، 1399؛ 14(31): 195-219. magiran.com/p2153451
Hassan Khosravi , Protecting the Human Rights of Individuals against Covid-19 (Coronavirus) in the Light of Kant's Deontological Moral Philosophy, Philosophical Investigations, 2020; 14(31): 195-219. magiran.com/p2153451
حسن خسروی، "حمایت از حقوق انسانی افراد در برابر کووید 19 (کرونا ویروس) در پرتو فلسفه اخلاق وظیفه گرایی کانت"، نشریه پژوهش های فلسفی 14، شماره 31 (1399): 195-219. magiran.com/p2153451
Hassan Khosravi , "Protecting the Human Rights of Individuals against Covid-19 (Coronavirus) in the Light of Kant's Deontological Moral Philosophy", Philosophical Investigations 14, no.31 (2020): 195-219. magiran.com/p2153451
حسن خسروی، (1399). 'حمایت از حقوق انسانی افراد در برابر کووید 19 (کرونا ویروس) در پرتو فلسفه اخلاق وظیفه گرایی کانت'، نشریه پژوهش های فلسفی، 14(31)، صص.195-219. magiran.com/p2153451
Hassan Khosravi , (2020). 'Protecting the Human Rights of Individuals against Covid-19 (Coronavirus) in the Light of Kant's Deontological Moral Philosophy', Philosophical Investigations, 14(31), pp.195-219. magiran.com/p2153451
حسن خسروی. "حمایت از حقوق انسانی افراد در برابر کووید 19 (کرونا ویروس) در پرتو فلسفه اخلاق وظیفه گرایی کانت". نشریه پژوهش های فلسفی، 14 ،31 ، 1399، 195-219. magiran.com/p2153451
Hassan Khosravi . "Protecting the Human Rights of Individuals against Covid-19 (Coronavirus) in the Light of Kant's Deontological Moral Philosophy", Philosophical Investigations, 14, 31, 2020, 195-219. magiran.com/p2153451
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال