ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده ساجده پورمحمدی، امیرمنصور طهرانچیان، سعید راسخی، (1399). اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی و تورم، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 14(1)، 73-88. magiran.com/p2153511
Seyyedeh Sajedeh Pourmohammadi, AmirMansour Tehranchian , Saeed Rasekhi, (2020). The Test of Trade Balance Effect Symmetry and the Incidence of Effects of Monetary Policy on Output and Inflation, Quarterly Journal of Economic Modelling, 14(1), 73-88. magiran.com/p2153511
سیده ساجده پورمحمدی، امیرمنصور طهرانچیان، سعید راسخی، اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی و تورم. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 1399؛ 14(1): 73-88. magiran.com/p2153511
Seyyedeh Sajedeh Pourmohammadi, AmirMansour Tehranchian , Saeed Rasekhi, The Test of Trade Balance Effect Symmetry and the Incidence of Effects of Monetary Policy on Output and Inflation, Quarterly Journal of Economic Modelling, 2020; 14(1): 73-88. magiran.com/p2153511
سیده ساجده پورمحمدی، امیرمنصور طهرانچیان، سعید راسخی، "اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی و تورم"، فصلنامه مدلسازی اقتصادی 14، شماره 1 (1399): 73-88. magiran.com/p2153511
Seyyedeh Sajedeh Pourmohammadi, AmirMansour Tehranchian , Saeed Rasekhi, "The Test of Trade Balance Effect Symmetry and the Incidence of Effects of Monetary Policy on Output and Inflation", Quarterly Journal of Economic Modelling 14, no.1 (2020): 73-88. magiran.com/p2153511
سیده ساجده پورمحمدی، امیرمنصور طهرانچیان، سعید راسخی، (1399). 'اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی و تورم'، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 14(1)، صص.73-88. magiran.com/p2153511
Seyyedeh Sajedeh Pourmohammadi, AmirMansour Tehranchian , Saeed Rasekhi, (2020). 'The Test of Trade Balance Effect Symmetry and the Incidence of Effects of Monetary Policy on Output and Inflation', Quarterly Journal of Economic Modelling, 14(1), pp.73-88. magiran.com/p2153511
سیده ساجده پورمحمدی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ سعید راسخی. "اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی و تورم". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 14 ،1 ، 1399، 73-88. magiran.com/p2153511
Seyyedeh Sajedeh Pourmohammadi; AmirMansour Tehranchian ; Saeed Rasekhi. "The Test of Trade Balance Effect Symmetry and the Incidence of Effects of Monetary Policy on Output and Inflation", Quarterly Journal of Economic Modelling, 14, 1, 2020, 73-88. magiran.com/p2153511
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال