ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید سجادی، (1399). ارزیابی کیفی الگوی مدیریت دولت در کاهش آسیب های اجتماعی در پرتو مدل پارادایمی؛ مطالعه موردی سازمان بهزیستی، فصلنامه دولت پژوهی، 6(21)، 59-97. magiran.com/p2153725
Hamid Sajjadi , (2020). Qualitative Assessment of the Management Model of the state in Social Harms Reduction through a Paradigmatic Model; Case Study of the Welfare Organization, Studies the State, 6(21), 59-97. magiran.com/p2153725
حمید سجادی، ارزیابی کیفی الگوی مدیریت دولت در کاهش آسیب های اجتماعی در پرتو مدل پارادایمی؛ مطالعه موردی سازمان بهزیستی. فصلنامه دولت پژوهی، 1399؛ 6(21): 59-97. magiran.com/p2153725
Hamid Sajjadi , Qualitative Assessment of the Management Model of the state in Social Harms Reduction through a Paradigmatic Model; Case Study of the Welfare Organization, Studies the State, 2020; 6(21): 59-97. magiran.com/p2153725
حمید سجادی، "ارزیابی کیفی الگوی مدیریت دولت در کاهش آسیب های اجتماعی در پرتو مدل پارادایمی؛ مطالعه موردی سازمان بهزیستی"، فصلنامه دولت پژوهی 6، شماره 21 (1399): 59-97. magiran.com/p2153725
Hamid Sajjadi , "Qualitative Assessment of the Management Model of the state in Social Harms Reduction through a Paradigmatic Model; Case Study of the Welfare Organization", Studies the State 6, no.21 (2020): 59-97. magiran.com/p2153725
حمید سجادی، (1399). 'ارزیابی کیفی الگوی مدیریت دولت در کاهش آسیب های اجتماعی در پرتو مدل پارادایمی؛ مطالعه موردی سازمان بهزیستی'، فصلنامه دولت پژوهی، 6(21)، صص.59-97. magiran.com/p2153725
Hamid Sajjadi , (2020). 'Qualitative Assessment of the Management Model of the state in Social Harms Reduction through a Paradigmatic Model; Case Study of the Welfare Organization', Studies the State, 6(21), pp.59-97. magiran.com/p2153725
حمید سجادی. "ارزیابی کیفی الگوی مدیریت دولت در کاهش آسیب های اجتماعی در پرتو مدل پارادایمی؛ مطالعه موردی سازمان بهزیستی". فصلنامه دولت پژوهی، 6 ،21 ، 1399، 59-97. magiran.com/p2153725
Hamid Sajjadi . "Qualitative Assessment of the Management Model of the state in Social Harms Reduction through a Paradigmatic Model; Case Study of the Welfare Organization", Studies the State, 6, 21, 2020, 59-97. magiran.com/p2153725
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال