ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب الله بهمن، کمال الدین قرنجیگ، شهره روحانی، آرش تحویلی، مژگان حسین نژاد، هومن ایمانی، علیرضا محمودی نهاوندی، (1399). بهینه سازی استخراج مواد رنگزای روناس به روش سطح پاسخ و بررسی خواص رنگرزی، نشریه علوم و فناوری رنگ، 14(2)، 83-96. magiran.com/p2153773
H. Bahman, K. Gharanjig , Sh. Rouhani, A. Tahvili, M. Hosseinnezhad, Hooman Imani, A. Mahmoudi Nahavandi, (2020). Optimization of Dye Extraction from Madder by Response Surface Methodology and Study of Dyeing Properties, Journal of Color Science and Technology, 14(2), 83-96. magiran.com/p2153773
حبیب الله بهمن، کمال الدین قرنجیگ، شهره روحانی، آرش تحویلی، مژگان حسین نژاد، هومن ایمانی، علیرضا محمودی نهاوندی، بهینه سازی استخراج مواد رنگزای روناس به روش سطح پاسخ و بررسی خواص رنگرزی. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1399؛ 14(2): 83-96. magiran.com/p2153773
H. Bahman, K. Gharanjig , Sh. Rouhani, A. Tahvili, M. Hosseinnezhad, Hooman Imani, A. Mahmoudi Nahavandi, Optimization of Dye Extraction from Madder by Response Surface Methodology and Study of Dyeing Properties, Journal of Color Science and Technology, 2020; 14(2): 83-96. magiran.com/p2153773
حبیب الله بهمن، کمال الدین قرنجیگ، شهره روحانی، آرش تحویلی، مژگان حسین نژاد، هومن ایمانی، علیرضا محمودی نهاوندی، "بهینه سازی استخراج مواد رنگزای روناس به روش سطح پاسخ و بررسی خواص رنگرزی"، نشریه علوم و فناوری رنگ 14، شماره 2 (1399): 83-96. magiran.com/p2153773
H. Bahman, K. Gharanjig , Sh. Rouhani, A. Tahvili, M. Hosseinnezhad, Hooman Imani, A. Mahmoudi Nahavandi, "Optimization of Dye Extraction from Madder by Response Surface Methodology and Study of Dyeing Properties", Journal of Color Science and Technology 14, no.2 (2020): 83-96. magiran.com/p2153773
حبیب الله بهمن، کمال الدین قرنجیگ، شهره روحانی، آرش تحویلی، مژگان حسین نژاد، هومن ایمانی، علیرضا محمودی نهاوندی، (1399). 'بهینه سازی استخراج مواد رنگزای روناس به روش سطح پاسخ و بررسی خواص رنگرزی'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 14(2)، صص.83-96. magiran.com/p2153773
H. Bahman, K. Gharanjig , Sh. Rouhani, A. Tahvili, M. Hosseinnezhad, Hooman Imani, A. Mahmoudi Nahavandi, (2020). 'Optimization of Dye Extraction from Madder by Response Surface Methodology and Study of Dyeing Properties', Journal of Color Science and Technology, 14(2), pp.83-96. magiran.com/p2153773
حبیب الله بهمن؛ کمال الدین قرنجیگ؛ شهره روحانی؛ آرش تحویلی؛ مژگان حسین نژاد؛ هومن ایمانی؛ علیرضا محمودی نهاوندی. "بهینه سازی استخراج مواد رنگزای روناس به روش سطح پاسخ و بررسی خواص رنگرزی". نشریه علوم و فناوری رنگ، 14 ،2 ، 1399، 83-96. magiran.com/p2153773
H. Bahman; K. Gharanjig ; Sh. Rouhani; A. Tahvili; M. Hosseinnezhad; Hooman Imani; A. Mahmoudi Nahavandi. "Optimization of Dye Extraction from Madder by Response Surface Methodology and Study of Dyeing Properties", Journal of Color Science and Technology, 14, 2, 2020, 83-96. magiran.com/p2153773
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال