ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیما یادگار تیرانداز، محمدحسن صاحبی حق، حسین نامدار ارشتناب، حسین جعفری زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، (1399). وابستگی به مصرف سیگار و ارتباط آن با هوش هیجانی در کارکنان مرد سیگاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1395، مجله پژوهش و سلامت، 10(3)، 159-166. magiran.com/p2153797
Shima Yadegar Tirandaz, MohammadHasan Sahebihagh, Hossein Namdar Areshtanab, Hossein Jafarizadeh, Mohammad Asghari Jafarabadi, (2020). Nicotine Dependency and Its Relationship With Emotional Intelligence Among Male Smoker Employees, Journal of Research & Health, 10(3), 159-166. magiran.com/p2153797
شیما یادگار تیرانداز، محمدحسن صاحبی حق، حسین نامدار ارشتناب، حسین جعفری زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، وابستگی به مصرف سیگار و ارتباط آن با هوش هیجانی در کارکنان مرد سیگاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1395. مجله پژوهش و سلامت، 1399؛ 10(3): 159-166. magiran.com/p2153797
Shima Yadegar Tirandaz, MohammadHasan Sahebihagh, Hossein Namdar Areshtanab, Hossein Jafarizadeh, Mohammad Asghari Jafarabadi, Nicotine Dependency and Its Relationship With Emotional Intelligence Among Male Smoker Employees, Journal of Research & Health, 2020; 10(3): 159-166. magiran.com/p2153797
شیما یادگار تیرانداز، محمدحسن صاحبی حق، حسین نامدار ارشتناب، حسین جعفری زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، "وابستگی به مصرف سیگار و ارتباط آن با هوش هیجانی در کارکنان مرد سیگاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1395"، مجله پژوهش و سلامت 10، شماره 3 (1399): 159-166. magiran.com/p2153797
Shima Yadegar Tirandaz, MohammadHasan Sahebihagh, Hossein Namdar Areshtanab, Hossein Jafarizadeh, Mohammad Asghari Jafarabadi, "Nicotine Dependency and Its Relationship With Emotional Intelligence Among Male Smoker Employees", Journal of Research & Health 10, no.3 (2020): 159-166. magiran.com/p2153797
شیما یادگار تیرانداز، محمدحسن صاحبی حق، حسین نامدار ارشتناب، حسین جعفری زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، (1399). 'وابستگی به مصرف سیگار و ارتباط آن با هوش هیجانی در کارکنان مرد سیگاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1395'، مجله پژوهش و سلامت، 10(3)، صص.159-166. magiran.com/p2153797
Shima Yadegar Tirandaz, MohammadHasan Sahebihagh, Hossein Namdar Areshtanab, Hossein Jafarizadeh, Mohammad Asghari Jafarabadi, (2020). 'Nicotine Dependency and Its Relationship With Emotional Intelligence Among Male Smoker Employees', Journal of Research & Health, 10(3), pp.159-166. magiran.com/p2153797
شیما یادگار تیرانداز؛ محمدحسن صاحبی حق؛ حسین نامدار ارشتناب؛ حسین جعفری زاده؛ محمد اصغری جعفرآبادی. "وابستگی به مصرف سیگار و ارتباط آن با هوش هیجانی در کارکنان مرد سیگاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1395". مجله پژوهش و سلامت، 10 ،3 ، 1399، 159-166. magiran.com/p2153797
Shima Yadegar Tirandaz; MohammadHasan Sahebihagh; Hossein Namdar Areshtanab; Hossein Jafarizadeh; Mohammad Asghari Jafarabadi. "Nicotine Dependency and Its Relationship With Emotional Intelligence Among Male Smoker Employees", Journal of Research & Health, 10, 3, 2020, 159-166. magiran.com/p2153797
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال