ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه خداینده، زهره لطیفی، (1399). اثربخشی دستگاه تحریک الکتریکی مغز (TDCS) و مقایسه با مدیریت رفتاری شناختی بر کاهش ولع مصرف و افزایش تاب آوری معتادان مصرف کننده متادون، مجله پژوهش و سلامت، 10(3)، 175-182. magiran.com/p2153799
Atefe Khodabande, Zohreh Latifi, (2020). Comparing the Effect of Transcranial Direct Current Stimulation With Cognitive-Behavioral Intervention on Craving and Resilience of Volunteers for Quitting Addiction, Journal of Research & Health, 10(3), 175-182. magiran.com/p2153799
عاطفه خداینده، زهره لطیفی، اثربخشی دستگاه تحریک الکتریکی مغز (TDCS) و مقایسه با مدیریت رفتاری شناختی بر کاهش ولع مصرف و افزایش تاب آوری معتادان مصرف کننده متادون. مجله پژوهش و سلامت، 1399؛ 10(3): 175-182. magiran.com/p2153799
Atefe Khodabande, Zohreh Latifi, Comparing the Effect of Transcranial Direct Current Stimulation With Cognitive-Behavioral Intervention on Craving and Resilience of Volunteers for Quitting Addiction, Journal of Research & Health, 2020; 10(3): 175-182. magiran.com/p2153799
عاطفه خداینده، زهره لطیفی، "اثربخشی دستگاه تحریک الکتریکی مغز (TDCS) و مقایسه با مدیریت رفتاری شناختی بر کاهش ولع مصرف و افزایش تاب آوری معتادان مصرف کننده متادون"، مجله پژوهش و سلامت 10، شماره 3 (1399): 175-182. magiran.com/p2153799
Atefe Khodabande, Zohreh Latifi, "Comparing the Effect of Transcranial Direct Current Stimulation With Cognitive-Behavioral Intervention on Craving and Resilience of Volunteers for Quitting Addiction", Journal of Research & Health 10, no.3 (2020): 175-182. magiran.com/p2153799
عاطفه خداینده، زهره لطیفی، (1399). 'اثربخشی دستگاه تحریک الکتریکی مغز (TDCS) و مقایسه با مدیریت رفتاری شناختی بر کاهش ولع مصرف و افزایش تاب آوری معتادان مصرف کننده متادون'، مجله پژوهش و سلامت، 10(3)، صص.175-182. magiran.com/p2153799
Atefe Khodabande, Zohreh Latifi, (2020). 'Comparing the Effect of Transcranial Direct Current Stimulation With Cognitive-Behavioral Intervention on Craving and Resilience of Volunteers for Quitting Addiction', Journal of Research & Health, 10(3), pp.175-182. magiran.com/p2153799
عاطفه خداینده؛ زهره لطیفی. "اثربخشی دستگاه تحریک الکتریکی مغز (TDCS) و مقایسه با مدیریت رفتاری شناختی بر کاهش ولع مصرف و افزایش تاب آوری معتادان مصرف کننده متادون". مجله پژوهش و سلامت، 10 ،3 ، 1399، 175-182. magiran.com/p2153799
Atefe Khodabande; Zohreh Latifi. "Comparing the Effect of Transcranial Direct Current Stimulation With Cognitive-Behavioral Intervention on Craving and Resilience of Volunteers for Quitting Addiction", Journal of Research & Health, 10, 3, 2020, 175-182. magiran.com/p2153799
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال