ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیما جوادی، غلامرضا زهتابیان، حسن خسروی، اعظم ابولحسنی، (1399). اثر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (منطقه مطالعاتی: اشتهارد، استان البرز)، مجله مرتع، 14(2)، 208-220. magiran.com/p2153807
, (2020). Assessing the impact of land use change on Soil physical and chemical characteristics (Case study: Eshtehard, Alborz province), Journal of Rangeland, 14(2), 208-220. magiran.com/p2153807
شیما جوادی، غلامرضا زهتابیان، حسن خسروی، اعظم ابولحسنی، اثر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (منطقه مطالعاتی: اشتهارد، استان البرز). مجله مرتع، 1399؛ 14(2): 208-220. magiran.com/p2153807
, Assessing the impact of land use change on Soil physical and chemical characteristics (Case study: Eshtehard, Alborz province), Journal of Rangeland, 2020; 14(2): 208-220. magiran.com/p2153807
شیما جوادی، غلامرضا زهتابیان، حسن خسروی، اعظم ابولحسنی، "اثر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (منطقه مطالعاتی: اشتهارد، استان البرز)"، مجله مرتع 14، شماره 2 (1399): 208-220. magiran.com/p2153807
, "Assessing the impact of land use change on Soil physical and chemical characteristics (Case study: Eshtehard, Alborz province)", Journal of Rangeland 14, no.2 (2020): 208-220. magiran.com/p2153807
شیما جوادی، غلامرضا زهتابیان، حسن خسروی، اعظم ابولحسنی، (1399). 'اثر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (منطقه مطالعاتی: اشتهارد، استان البرز)'، مجله مرتع، 14(2)، صص.208-220. magiran.com/p2153807
, (2020). 'Assessing the impact of land use change on Soil physical and chemical characteristics (Case study: Eshtehard, Alborz province)', Journal of Rangeland, 14(2), pp.208-220. magiran.com/p2153807
شیما جوادی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ اعظم ابولحسنی. "اثر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (منطقه مطالعاتی: اشتهارد، استان البرز)". مجله مرتع، 14 ،2 ، 1399، 208-220. magiran.com/p2153807
. "Assessing the impact of land use change on Soil physical and chemical characteristics (Case study: Eshtehard, Alborz province)", Journal of Rangeland, 14, 2, 2020, 208-220. magiran.com/p2153807
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال