ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم حیدری، علی مهری، حمید جوینی، صدیقه رستاقی، (1399). طراحی و روان سنجی ابزار سنجش تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 27(2)، 183-191. magiran.com/p2153903
Maryam Heidari, Ali Mehri , Hamid Jovyini, Sedighe Rastagh, (2020). Design and psychometric of evaluation tools of effective factors on exclusive breastfeeding in primipara women based on the theory of planned behavior, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 27(2), 183-191. magiran.com/p2153903
مریم حیدری، علی مهری، حمید جوینی، صدیقه رستاقی، طراحی و روان سنجی ابزار سنجش تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1399؛ 27(2): 183-191. magiran.com/p2153903
Maryam Heidari, Ali Mehri , Hamid Jovyini, Sedighe Rastagh, Design and psychometric of evaluation tools of effective factors on exclusive breastfeeding in primipara women based on the theory of planned behavior, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2020; 27(2): 183-191. magiran.com/p2153903
مریم حیدری، علی مهری، حمید جوینی، صدیقه رستاقی، "طراحی و روان سنجی ابزار سنجش تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 27، شماره 2 (1399): 183-191. magiran.com/p2153903
Maryam Heidari, Ali Mehri , Hamid Jovyini, Sedighe Rastagh, "Design and psychometric of evaluation tools of effective factors on exclusive breastfeeding in primipara women based on the theory of planned behavior", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 27, no.2 (2020): 183-191. magiran.com/p2153903
مریم حیدری، علی مهری، حمید جوینی، صدیقه رستاقی، (1399). 'طراحی و روان سنجی ابزار سنجش تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 27(2)، صص.183-191. magiran.com/p2153903
Maryam Heidari, Ali Mehri , Hamid Jovyini, Sedighe Rastagh, (2020). 'Design and psychometric of evaluation tools of effective factors on exclusive breastfeeding in primipara women based on the theory of planned behavior', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 27(2), pp.183-191. magiran.com/p2153903
مریم حیدری؛ علی مهری؛ حمید جوینی؛ صدیقه رستاقی. "طراحی و روان سنجی ابزار سنجش تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 27 ،2 ، 1399، 183-191. magiran.com/p2153903
Maryam Heidari; Ali Mehri ; Hamid Jovyini; Sedighe Rastagh. "Design and psychometric of evaluation tools of effective factors on exclusive breastfeeding in primipara women based on the theory of planned behavior", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 27, 2, 2020, 183-191. magiran.com/p2153903
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال