ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر احسانی، رضا رستمی، فاطمه دهقانی آرانی، جواد حاتمی، اسدالله رجب، (1399). بررسی تاثیر بیماری دیابت شیرین نوع 1 بر حافظه ی فضایی نوجوانان با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری نشخوار فکری، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 27(2)، 212-218. magiran.com/p2153906
Sahar Ehsani, Reza Rostami , Fatemeh Dehghani Arani, Javad Hatami, Asadollah Rajab, (2020). The study of the effect of diabetes mellitus type 1 disease on spatial memory in adolescents considering the role of moderating rumination, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 27(2), 212-218. magiran.com/p2153906
سحر احسانی، رضا رستمی، فاطمه دهقانی آرانی، جواد حاتمی، اسدالله رجب، بررسی تاثیر بیماری دیابت شیرین نوع 1 بر حافظه ی فضایی نوجوانان با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری نشخوار فکری. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1399؛ 27(2): 212-218. magiran.com/p2153906
Sahar Ehsani, Reza Rostami , Fatemeh Dehghani Arani, Javad Hatami, Asadollah Rajab, The study of the effect of diabetes mellitus type 1 disease on spatial memory in adolescents considering the role of moderating rumination, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2020; 27(2): 212-218. magiran.com/p2153906
سحر احسانی، رضا رستمی، فاطمه دهقانی آرانی، جواد حاتمی، اسدالله رجب، "بررسی تاثیر بیماری دیابت شیرین نوع 1 بر حافظه ی فضایی نوجوانان با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری نشخوار فکری"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 27، شماره 2 (1399): 212-218. magiran.com/p2153906
Sahar Ehsani, Reza Rostami , Fatemeh Dehghani Arani, Javad Hatami, Asadollah Rajab, "The study of the effect of diabetes mellitus type 1 disease on spatial memory in adolescents considering the role of moderating rumination", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 27, no.2 (2020): 212-218. magiran.com/p2153906
سحر احسانی، رضا رستمی، فاطمه دهقانی آرانی، جواد حاتمی، اسدالله رجب، (1399). 'بررسی تاثیر بیماری دیابت شیرین نوع 1 بر حافظه ی فضایی نوجوانان با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری نشخوار فکری'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 27(2)، صص.212-218. magiran.com/p2153906
Sahar Ehsani, Reza Rostami , Fatemeh Dehghani Arani, Javad Hatami, Asadollah Rajab, (2020). 'The study of the effect of diabetes mellitus type 1 disease on spatial memory in adolescents considering the role of moderating rumination', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 27(2), pp.212-218. magiran.com/p2153906
سحر احسانی؛ رضا رستمی؛ فاطمه دهقانی آرانی؛ جواد حاتمی؛ اسدالله رجب. "بررسی تاثیر بیماری دیابت شیرین نوع 1 بر حافظه ی فضایی نوجوانان با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری نشخوار فکری". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 27 ،2 ، 1399، 212-218. magiran.com/p2153906
Sahar Ehsani; Reza Rostami ; Fatemeh Dehghani Arani; Javad Hatami; Asadollah Rajab. "The study of the effect of diabetes mellitus type 1 disease on spatial memory in adolescents considering the role of moderating rumination", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 27, 2, 2020, 212-218. magiran.com/p2153906
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال