ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عباسپور، سید کاظم موسوی ساداتی، رضا بهدری، (1399). تاثیر تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر CRP و TNF-α در دختران جوان 20 تا 30 سال، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 27(2)، 219-226. magiran.com/p2153907
Fatemeh Abbaspour, Seyed Kazem Mousavi Sadati , Reza Behdari, (2020). Effect of Endurance Training with Ginger Supplementation on CRP and TNF-a in Young Girls Aged 20 to 30, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 27(2), 219-226. magiran.com/p2153907
فاطمه عباسپور، سید کاظم موسوی ساداتی، رضا بهدری، تاثیر تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر CRP و TNF-α در دختران جوان 20 تا 30 سال. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1399؛ 27(2): 219-226. magiran.com/p2153907
Fatemeh Abbaspour, Seyed Kazem Mousavi Sadati , Reza Behdari, Effect of Endurance Training with Ginger Supplementation on CRP and TNF-a in Young Girls Aged 20 to 30, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2020; 27(2): 219-226. magiran.com/p2153907
فاطمه عباسپور، سید کاظم موسوی ساداتی، رضا بهدری، "تاثیر تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر CRP و TNF-α در دختران جوان 20 تا 30 سال"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 27، شماره 2 (1399): 219-226. magiran.com/p2153907
Fatemeh Abbaspour, Seyed Kazem Mousavi Sadati , Reza Behdari, "Effect of Endurance Training with Ginger Supplementation on CRP and TNF-a in Young Girls Aged 20 to 30", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 27, no.2 (2020): 219-226. magiran.com/p2153907
فاطمه عباسپور، سید کاظم موسوی ساداتی، رضا بهدری، (1399). 'تاثیر تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر CRP و TNF-α در دختران جوان 20 تا 30 سال'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 27(2)، صص.219-226. magiran.com/p2153907
Fatemeh Abbaspour, Seyed Kazem Mousavi Sadati , Reza Behdari, (2020). 'Effect of Endurance Training with Ginger Supplementation on CRP and TNF-a in Young Girls Aged 20 to 30', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 27(2), pp.219-226. magiran.com/p2153907
فاطمه عباسپور؛ سید کاظم موسوی ساداتی؛ رضا بهدری. "تاثیر تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر CRP و TNF-α در دختران جوان 20 تا 30 سال". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 27 ،2 ، 1399، 219-226. magiran.com/p2153907
Fatemeh Abbaspour; Seyed Kazem Mousavi Sadati ; Reza Behdari. "Effect of Endurance Training with Ginger Supplementation on CRP and TNF-a in Young Girls Aged 20 to 30", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 27, 2, 2020, 219-226. magiran.com/p2153907
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال