ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان زمین افشان، امین عیسی نژاد، محمود نیک سرشت، فاطمه ایزددوست، (1399). مقایسه اثر تمرینات تناوبی هوازی، مقاومتی و موازی بر میزان لپتین سرم و مقاومت انسولین در زنان دارای اضافه وزن، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 27(2)، 237-244. magiran.com/p2153909
Mojgan Zaminafshan, Amin Isanejad , Mahmoud Nikseresht, Fatemeh Izaddoust, (2020). The effect of aerobic interval, non-liner resistance and concurrent training on serum leptin and insulin resistance in overweight women, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 27(2), 237-244. magiran.com/p2153909
مژگان زمین افشان، امین عیسی نژاد، محمود نیک سرشت، فاطمه ایزددوست، مقایسه اثر تمرینات تناوبی هوازی، مقاومتی و موازی بر میزان لپتین سرم و مقاومت انسولین در زنان دارای اضافه وزن. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1399؛ 27(2): 237-244. magiran.com/p2153909
Mojgan Zaminafshan, Amin Isanejad , Mahmoud Nikseresht, Fatemeh Izaddoust, The effect of aerobic interval, non-liner resistance and concurrent training on serum leptin and insulin resistance in overweight women, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2020; 27(2): 237-244. magiran.com/p2153909
مژگان زمین افشان، امین عیسی نژاد، محمود نیک سرشت، فاطمه ایزددوست، "مقایسه اثر تمرینات تناوبی هوازی، مقاومتی و موازی بر میزان لپتین سرم و مقاومت انسولین در زنان دارای اضافه وزن"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 27، شماره 2 (1399): 237-244. magiran.com/p2153909
Mojgan Zaminafshan, Amin Isanejad , Mahmoud Nikseresht, Fatemeh Izaddoust, "The effect of aerobic interval, non-liner resistance and concurrent training on serum leptin and insulin resistance in overweight women", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 27, no.2 (2020): 237-244. magiran.com/p2153909
مژگان زمین افشان، امین عیسی نژاد، محمود نیک سرشت، فاطمه ایزددوست، (1399). 'مقایسه اثر تمرینات تناوبی هوازی، مقاومتی و موازی بر میزان لپتین سرم و مقاومت انسولین در زنان دارای اضافه وزن'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 27(2)، صص.237-244. magiran.com/p2153909
Mojgan Zaminafshan, Amin Isanejad , Mahmoud Nikseresht, Fatemeh Izaddoust, (2020). 'The effect of aerobic interval, non-liner resistance and concurrent training on serum leptin and insulin resistance in overweight women', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 27(2), pp.237-244. magiran.com/p2153909
مژگان زمین افشان؛ امین عیسی نژاد؛ محمود نیک سرشت؛ فاطمه ایزددوست. "مقایسه اثر تمرینات تناوبی هوازی، مقاومتی و موازی بر میزان لپتین سرم و مقاومت انسولین در زنان دارای اضافه وزن". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 27 ،2 ، 1399، 237-244. magiran.com/p2153909
Mojgan Zaminafshan; Amin Isanejad ; Mahmoud Nikseresht; Fatemeh Izaddoust. "The effect of aerobic interval, non-liner resistance and concurrent training on serum leptin and insulin resistance in overweight women", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 27, 2, 2020, 237-244. magiran.com/p2153909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال