ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام پیشداد، بهلول علیجانی، عباسعلی علی اکبری بیدختی، مهری اکبری، (1399). تحلیل وضعیت بلندمدت آلاینده های اصلی و تعیین دوره های آلودگی هوا در کلان شهر تهران، فصلنامه فیزیک زمین و فضا، 46(2)، 355-376. magiran.com/p2154061
Elham Pishdad , Bohloul Alijani, AbbasAli Aliakbari Bidokhti, Mehri Akbari, (2020). Long Term Status Analysis of Major Air Pollutants and Determination of Air Pollution Periods in Tehran Metropolis, Journal of the Earth and Space Physics, 46(2), 355-376. magiran.com/p2154061
الهام پیشداد، بهلول علیجانی، عباسعلی علی اکبری بیدختی، مهری اکبری، تحلیل وضعیت بلندمدت آلاینده های اصلی و تعیین دوره های آلودگی هوا در کلان شهر تهران. فصلنامه فیزیک زمین و فضا، 1399؛ 46(2): 355-376. magiran.com/p2154061
Elham Pishdad , Bohloul Alijani, AbbasAli Aliakbari Bidokhti, Mehri Akbari, Long Term Status Analysis of Major Air Pollutants and Determination of Air Pollution Periods in Tehran Metropolis, Journal of the Earth and Space Physics, 2020; 46(2): 355-376. magiran.com/p2154061
الهام پیشداد، بهلول علیجانی، عباسعلی علی اکبری بیدختی، مهری اکبری، "تحلیل وضعیت بلندمدت آلاینده های اصلی و تعیین دوره های آلودگی هوا در کلان شهر تهران"، فصلنامه فیزیک زمین و فضا 46، شماره 2 (1399): 355-376. magiran.com/p2154061
Elham Pishdad , Bohloul Alijani, AbbasAli Aliakbari Bidokhti, Mehri Akbari, "Long Term Status Analysis of Major Air Pollutants and Determination of Air Pollution Periods in Tehran Metropolis", Journal of the Earth and Space Physics 46, no.2 (2020): 355-376. magiran.com/p2154061
الهام پیشداد، بهلول علیجانی، عباسعلی علی اکبری بیدختی، مهری اکبری، (1399). 'تحلیل وضعیت بلندمدت آلاینده های اصلی و تعیین دوره های آلودگی هوا در کلان شهر تهران'، فصلنامه فیزیک زمین و فضا، 46(2)، صص.355-376. magiran.com/p2154061
Elham Pishdad , Bohloul Alijani, AbbasAli Aliakbari Bidokhti, Mehri Akbari, (2020). 'Long Term Status Analysis of Major Air Pollutants and Determination of Air Pollution Periods in Tehran Metropolis', Journal of the Earth and Space Physics, 46(2), pp.355-376. magiran.com/p2154061
الهام پیشداد؛ بهلول علیجانی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مهری اکبری. "تحلیل وضعیت بلندمدت آلاینده های اصلی و تعیین دوره های آلودگی هوا در کلان شهر تهران". فصلنامه فیزیک زمین و فضا، 46 ،2 ، 1399، 355-376. magiran.com/p2154061
Elham Pishdad ; Bohloul Alijani; AbbasAli Aliakbari Bidokhti; Mehri Akbari. "Long Term Status Analysis of Major Air Pollutants and Determination of Air Pollution Periods in Tehran Metropolis", Journal of the Earth and Space Physics, 46, 2, 2020, 355-376. magiran.com/p2154061
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال