ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته منصوری موید، راحیل کردحیدری، علی قاسمیان صاحبی، (1399). نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل بازاریابی دانش فنی شرکت های دانش بنیان، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 24(2)، 35-60. magiran.com/p2154371
Fereshteh Mansouri Moayyed, Rahil Kordheydari, Ali Ghasemian Sahei, (2020). The Role of Knowledge Brokers in Developing of technical knowledge marketing model for Knowledge-Intensive Business Service, Management Research in Iran, 24(2), 35-60. magiran.com/p2154371
فرشته منصوری موید، راحیل کردحیدری، علی قاسمیان صاحبی، نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل بازاریابی دانش فنی شرکت های دانش بنیان. فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 1399؛ 24(2): 35-60. magiran.com/p2154371
Fereshteh Mansouri Moayyed, Rahil Kordheydari, Ali Ghasemian Sahei, The Role of Knowledge Brokers in Developing of technical knowledge marketing model for Knowledge-Intensive Business Service, Management Research in Iran, 2020; 24(2): 35-60. magiran.com/p2154371
فرشته منصوری موید، راحیل کردحیدری، علی قاسمیان صاحبی، "نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل بازاریابی دانش فنی شرکت های دانش بنیان"، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) 24، شماره 2 (1399): 35-60. magiran.com/p2154371
Fereshteh Mansouri Moayyed, Rahil Kordheydari, Ali Ghasemian Sahei, "The Role of Knowledge Brokers in Developing of technical knowledge marketing model for Knowledge-Intensive Business Service", Management Research in Iran 24, no.2 (2020): 35-60. magiran.com/p2154371
فرشته منصوری موید، راحیل کردحیدری، علی قاسمیان صاحبی، (1399). 'نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل بازاریابی دانش فنی شرکت های دانش بنیان'، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 24(2)، صص.35-60. magiran.com/p2154371
Fereshteh Mansouri Moayyed, Rahil Kordheydari, Ali Ghasemian Sahei, (2020). 'The Role of Knowledge Brokers in Developing of technical knowledge marketing model for Knowledge-Intensive Business Service', Management Research in Iran, 24(2), pp.35-60. magiran.com/p2154371
فرشته منصوری موید؛ راحیل کردحیدری؛ علی قاسمیان صاحبی. "نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل بازاریابی دانش فنی شرکت های دانش بنیان". فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 24 ،2 ، 1399، 35-60. magiran.com/p2154371
Fereshteh Mansouri Moayyed; Rahil Kordheydari; Ali Ghasemian Sahei. "The Role of Knowledge Brokers in Developing of technical knowledge marketing model for Knowledge-Intensive Business Service", Management Research in Iran, 24, 2, 2020, 35-60. magiran.com/p2154371
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال