ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حاجی غلام سریزدی، علی رجب زاده قطری، علینقی مشایخی، علیرضا حسن زاده، (1397). تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت های دانش بنیان IT از طریق مدلسازی جمعی، نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 10(38)، 1-16. magiran.com/p2154633
, (2018). Identifying Factors Affecting on Crowdfunding of Knowledge Based IT Companies Through Crowd Model Building, Journal of Information and Communication Technology, 10(38), 1-16. magiran.com/p2154633
علی حاجی غلام سریزدی، علی رجب زاده قطری، علینقی مشایخی، علیرضا حسن زاده، تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت های دانش بنیان IT از طریق مدلسازی جمعی. نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 1397؛ 10(38): 1-16. magiran.com/p2154633
, Identifying Factors Affecting on Crowdfunding of Knowledge Based IT Companies Through Crowd Model Building, Journal of Information and Communication Technology, 2018; 10(38): 1-16. magiran.com/p2154633
علی حاجی غلام سریزدی، علی رجب زاده قطری، علینقی مشایخی، علیرضا حسن زاده، "تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت های دانش بنیان IT از طریق مدلسازی جمعی"، نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 10، شماره 38 (1397): 1-16. magiran.com/p2154633
, "Identifying Factors Affecting on Crowdfunding of Knowledge Based IT Companies Through Crowd Model Building", Journal of Information and Communication Technology 10, no.38 (2018): 1-16. magiran.com/p2154633
علی حاجی غلام سریزدی، علی رجب زاده قطری، علینقی مشایخی، علیرضا حسن زاده، (1397). 'تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت های دانش بنیان IT از طریق مدلسازی جمعی'، نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 10(38)، صص.1-16. magiran.com/p2154633
, (2018). 'Identifying Factors Affecting on Crowdfunding of Knowledge Based IT Companies Through Crowd Model Building', Journal of Information and Communication Technology, 10(38), pp.1-16. magiran.com/p2154633
علی حاجی غلام سریزدی؛ علی رجب زاده قطری؛ علینقی مشایخی؛ علیرضا حسن زاده. "تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت های دانش بنیان IT از طریق مدلسازی جمعی". نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 10 ،38 ، 1397، 1-16. magiran.com/p2154633
. "Identifying Factors Affecting on Crowdfunding of Knowledge Based IT Companies Through Crowd Model Building", Journal of Information and Communication Technology, 10, 38, 2018, 1-16. magiran.com/p2154633
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال