ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه هلالی زاده، الهه حاتمی، محمدرضا لبافی، هادی روحانی، رضا حاجی آقایی، (1399). اثر گیاه دارویی زنجبیل بر پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از فعالیت های ورزشی - یک مطالعه فراتحلیلی، فصلنامه گیاهان دارویی، 19(74)، 25-38. magiran.com/p2154808
Masoumeh Helalizadeh, Elaheh Hatami, Mohammadreza Labbafi, Hadi Rohani, Reza Hajiaghaee, (2020). Effect of ginger supplement on lipid peroxidation induced by exercise- A meta-analysis study, Journal of Medicinal Plants, 19(74), 25-38. magiran.com/p2154808
معصومه هلالی زاده، الهه حاتمی، محمدرضا لبافی، هادی روحانی، رضا حاجی آقایی، اثر گیاه دارویی زنجبیل بر پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از فعالیت های ورزشی - یک مطالعه فراتحلیلی. فصلنامه گیاهان دارویی، 1399؛ 19(74): 25-38. magiran.com/p2154808
Masoumeh Helalizadeh, Elaheh Hatami, Mohammadreza Labbafi, Hadi Rohani, Reza Hajiaghaee, Effect of ginger supplement on lipid peroxidation induced by exercise- A meta-analysis study, Journal of Medicinal Plants, 2020; 19(74): 25-38. magiran.com/p2154808
معصومه هلالی زاده، الهه حاتمی، محمدرضا لبافی، هادی روحانی، رضا حاجی آقایی، "اثر گیاه دارویی زنجبیل بر پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از فعالیت های ورزشی - یک مطالعه فراتحلیلی"، فصلنامه گیاهان دارویی 19، شماره 74 (1399): 25-38. magiran.com/p2154808
Masoumeh Helalizadeh, Elaheh Hatami, Mohammadreza Labbafi, Hadi Rohani, Reza Hajiaghaee, "Effect of ginger supplement on lipid peroxidation induced by exercise- A meta-analysis study", Journal of Medicinal Plants 19, no.74 (2020): 25-38. magiran.com/p2154808
معصومه هلالی زاده، الهه حاتمی، محمدرضا لبافی، هادی روحانی، رضا حاجی آقایی، (1399). 'اثر گیاه دارویی زنجبیل بر پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از فعالیت های ورزشی - یک مطالعه فراتحلیلی'، فصلنامه گیاهان دارویی، 19(74)، صص.25-38. magiran.com/p2154808
Masoumeh Helalizadeh, Elaheh Hatami, Mohammadreza Labbafi, Hadi Rohani, Reza Hajiaghaee, (2020). 'Effect of ginger supplement on lipid peroxidation induced by exercise- A meta-analysis study', Journal of Medicinal Plants, 19(74), pp.25-38. magiran.com/p2154808
معصومه هلالی زاده؛ الهه حاتمی؛ محمدرضا لبافی؛ هادی روحانی؛ رضا حاجی آقایی. "اثر گیاه دارویی زنجبیل بر پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از فعالیت های ورزشی - یک مطالعه فراتحلیلی". فصلنامه گیاهان دارویی، 19 ،74 ، 1399، 25-38. magiran.com/p2154808
Masoumeh Helalizadeh; Elaheh Hatami; Mohammadreza Labbafi; Hadi Rohani; Reza Hajiaghaee. "Effect of ginger supplement on lipid peroxidation induced by exercise- A meta-analysis study", Journal of Medicinal Plants, 19, 74, 2020, 25-38. magiran.com/p2154808
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال