ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیما شیخی، علی خامسی پور، طیبه رجبیان، زهرا مجلل طباطبایی، طوبی غضنفری، (1399). بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه ی شیرین بیان (.Glycyrrhiza glabra L) و گلیسیریزیک اسید بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور سویه ایران (MRHO/IR/75/ER) در شرایط In vitro، فصلنامه گیاهان دارویی، 19(74)، 73-83. magiran.com/p2154811
Shima Sheikhi, Ali Khamesipour, Tayebeh Radjabian, Zahra Mojallal Tabatabaei, Tooba Ghazanfari, (2020). Effects of hydroalcoholic extract of Glycyrrhiza glabra and glycyrrhizic acid on promastigote and amastigote of Leishmania major (MRHO/IR/75/ER), Journal of Medicinal Plants, 19(74), 73-83. magiran.com/p2154811
شیما شیخی، علی خامسی پور، طیبه رجبیان، زهرا مجلل طباطبایی، طوبی غضنفری، بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه ی شیرین بیان (.Glycyrrhiza glabra L) و گلیسیریزیک اسید بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور سویه ایران (MRHO/IR/75/ER) در شرایط In vitro. فصلنامه گیاهان دارویی، 1399؛ 19(74): 73-83. magiran.com/p2154811
Shima Sheikhi, Ali Khamesipour, Tayebeh Radjabian, Zahra Mojallal Tabatabaei, Tooba Ghazanfari, Effects of hydroalcoholic extract of Glycyrrhiza glabra and glycyrrhizic acid on promastigote and amastigote of Leishmania major (MRHO/IR/75/ER), Journal of Medicinal Plants, 2020; 19(74): 73-83. magiran.com/p2154811
شیما شیخی، علی خامسی پور، طیبه رجبیان، زهرا مجلل طباطبایی، طوبی غضنفری، "بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه ی شیرین بیان (.Glycyrrhiza glabra L) و گلیسیریزیک اسید بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور سویه ایران (MRHO/IR/75/ER) در شرایط In vitro"، فصلنامه گیاهان دارویی 19، شماره 74 (1399): 73-83. magiran.com/p2154811
Shima Sheikhi, Ali Khamesipour, Tayebeh Radjabian, Zahra Mojallal Tabatabaei, Tooba Ghazanfari, "Effects of hydroalcoholic extract of Glycyrrhiza glabra and glycyrrhizic acid on promastigote and amastigote of Leishmania major (MRHO/IR/75/ER)", Journal of Medicinal Plants 19, no.74 (2020): 73-83. magiran.com/p2154811
شیما شیخی، علی خامسی پور، طیبه رجبیان، زهرا مجلل طباطبایی، طوبی غضنفری، (1399). 'بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه ی شیرین بیان (.Glycyrrhiza glabra L) و گلیسیریزیک اسید بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور سویه ایران (MRHO/IR/75/ER) در شرایط In vitro'، فصلنامه گیاهان دارویی، 19(74)، صص.73-83. magiran.com/p2154811
Shima Sheikhi, Ali Khamesipour, Tayebeh Radjabian, Zahra Mojallal Tabatabaei, Tooba Ghazanfari, (2020). 'Effects of hydroalcoholic extract of Glycyrrhiza glabra and glycyrrhizic acid on promastigote and amastigote of Leishmania major (MRHO/IR/75/ER)', Journal of Medicinal Plants, 19(74), pp.73-83. magiran.com/p2154811
شیما شیخی؛ علی خامسی پور؛ طیبه رجبیان؛ زهرا مجلل طباطبایی؛ طوبی غضنفری. "بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه ی شیرین بیان (.Glycyrrhiza glabra L) و گلیسیریزیک اسید بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور سویه ایران (MRHO/IR/75/ER) در شرایط In vitro". فصلنامه گیاهان دارویی، 19 ،74 ، 1399، 73-83. magiran.com/p2154811
Shima Sheikhi; Ali Khamesipour; Tayebeh Radjabian; Zahra Mojallal Tabatabaei; Tooba Ghazanfari. "Effects of hydroalcoholic extract of Glycyrrhiza glabra and glycyrrhizic acid on promastigote and amastigote of Leishmania major (MRHO/IR/75/ER)", Journal of Medicinal Plants, 19, 74, 2020, 73-83. magiran.com/p2154811
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال