ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدباقر نیکزاد، شادمهر میردار، (1399). اثر مهاری یک دوره تزریق نانو کپسول سیاه دانه بر بیان ژن سایکلین D1 در ریه رت های نژاد ویستار ناشی از کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو، فصلنامه گیاهان دارویی، 19(74)، 118-128. magiran.com/p2154814
Mohammadbagher Nikzad, Shadmehr Mirdar, (2020). Inhibitory effects of Nigella sativa nano-capsule on the expression of cyclin D1 in the lungs of wistar rats exposed to nicotine-derived nitrosamine ketone, Journal of Medicinal Plants, 19(74), 118-128. magiran.com/p2154814
محمدباقر نیکزاد، شادمهر میردار، اثر مهاری یک دوره تزریق نانو کپسول سیاه دانه بر بیان ژن سایکلین D1 در ریه رت های نژاد ویستار ناشی از کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو. فصلنامه گیاهان دارویی، 1399؛ 19(74): 118-128. magiran.com/p2154814
Mohammadbagher Nikzad, Shadmehr Mirdar, Inhibitory effects of Nigella sativa nano-capsule on the expression of cyclin D1 in the lungs of wistar rats exposed to nicotine-derived nitrosamine ketone, Journal of Medicinal Plants, 2020; 19(74): 118-128. magiran.com/p2154814
محمدباقر نیکزاد، شادمهر میردار، "اثر مهاری یک دوره تزریق نانو کپسول سیاه دانه بر بیان ژن سایکلین D1 در ریه رت های نژاد ویستار ناشی از کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو"، فصلنامه گیاهان دارویی 19، شماره 74 (1399): 118-128. magiran.com/p2154814
Mohammadbagher Nikzad, Shadmehr Mirdar, "Inhibitory effects of Nigella sativa nano-capsule on the expression of cyclin D1 in the lungs of wistar rats exposed to nicotine-derived nitrosamine ketone", Journal of Medicinal Plants 19, no.74 (2020): 118-128. magiran.com/p2154814
محمدباقر نیکزاد، شادمهر میردار، (1399). 'اثر مهاری یک دوره تزریق نانو کپسول سیاه دانه بر بیان ژن سایکلین D1 در ریه رت های نژاد ویستار ناشی از کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو'، فصلنامه گیاهان دارویی، 19(74)، صص.118-128. magiran.com/p2154814
Mohammadbagher Nikzad, Shadmehr Mirdar, (2020). 'Inhibitory effects of Nigella sativa nano-capsule on the expression of cyclin D1 in the lungs of wistar rats exposed to nicotine-derived nitrosamine ketone', Journal of Medicinal Plants, 19(74), pp.118-128. magiran.com/p2154814
محمدباقر نیکزاد؛ شادمهر میردار. "اثر مهاری یک دوره تزریق نانو کپسول سیاه دانه بر بیان ژن سایکلین D1 در ریه رت های نژاد ویستار ناشی از کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو". فصلنامه گیاهان دارویی، 19 ،74 ، 1399، 118-128. magiran.com/p2154814
Mohammadbagher Nikzad; Shadmehr Mirdar. "Inhibitory effects of Nigella sativa nano-capsule on the expression of cyclin D1 in the lungs of wistar rats exposed to nicotine-derived nitrosamine ketone", Journal of Medicinal Plants, 19, 74, 2020, 118-128. magiran.com/p2154814
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال