ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حوریه سادات میرمالک ثانی، نسرین صمدی، (1399). بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره مایی جوشیده و نجوشیده زردچوبه، فلفل قرمز و فلفل سیاه در شرایط مختلف، فصلنامه گیاهان دارویی، 19(74)، 145-154. magiran.com/p2154816
Hoorieh Sadat Mairmalek-Sani, Nasrin Samadi, (2020). Antimicrobial activity of Curcuma longa L., Capsicum annuum L. and Piper nigrum at different conditions, Journal of Medicinal Plants, 19(74), 145-154. magiran.com/p2154816
حوریه سادات میرمالک ثانی، نسرین صمدی، بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره مایی جوشیده و نجوشیده زردچوبه، فلفل قرمز و فلفل سیاه در شرایط مختلف. فصلنامه گیاهان دارویی، 1399؛ 19(74): 145-154. magiran.com/p2154816
Hoorieh Sadat Mairmalek-Sani, Nasrin Samadi, Antimicrobial activity of Curcuma longa L., Capsicum annuum L. and Piper nigrum at different conditions, Journal of Medicinal Plants, 2020; 19(74): 145-154. magiran.com/p2154816
حوریه سادات میرمالک ثانی، نسرین صمدی، "بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره مایی جوشیده و نجوشیده زردچوبه، فلفل قرمز و فلفل سیاه در شرایط مختلف"، فصلنامه گیاهان دارویی 19، شماره 74 (1399): 145-154. magiran.com/p2154816
Hoorieh Sadat Mairmalek-Sani, Nasrin Samadi, "Antimicrobial activity of Curcuma longa L., Capsicum annuum L. and Piper nigrum at different conditions", Journal of Medicinal Plants 19, no.74 (2020): 145-154. magiran.com/p2154816
حوریه سادات میرمالک ثانی، نسرین صمدی، (1399). 'بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره مایی جوشیده و نجوشیده زردچوبه، فلفل قرمز و فلفل سیاه در شرایط مختلف'، فصلنامه گیاهان دارویی، 19(74)، صص.145-154. magiran.com/p2154816
Hoorieh Sadat Mairmalek-Sani, Nasrin Samadi, (2020). 'Antimicrobial activity of Curcuma longa L., Capsicum annuum L. and Piper nigrum at different conditions', Journal of Medicinal Plants, 19(74), pp.145-154. magiran.com/p2154816
حوریه سادات میرمالک ثانی؛ نسرین صمدی. "بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره مایی جوشیده و نجوشیده زردچوبه، فلفل قرمز و فلفل سیاه در شرایط مختلف". فصلنامه گیاهان دارویی، 19 ،74 ، 1399، 145-154. magiran.com/p2154816
Hoorieh Sadat Mairmalek-Sani; Nasrin Samadi. "Antimicrobial activity of Curcuma longa L., Capsicum annuum L. and Piper nigrum at different conditions", Journal of Medicinal Plants, 19, 74, 2020, 145-154. magiran.com/p2154816
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال