ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول قرائی، سیما زهری انبوهی، ناهید ساقی، ملیحه نصیری، یاسین عطارروشن، محسن یعقوبی، (1399). مقایسه تاثیر رایحه درمانی با عصاره های پرتقال و بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی، فصلنامه گیاهان دارویی، 19(74)، 220-228. magiran.com/p2154822
Rasool Gharaee, Sima Zohari Anboohi, Nahid Saghi, Malihe Nasiri, Yasin Attarroshan, Mohsen Yaghubi, (2020). Comparison of effects of aromatherapy with orange and Citrus aurantium extracts on sleep quality in patients with acute coronary syndrome admitted in the CCU, Journal of Medicinal Plants, 19(74), 220-228. magiran.com/p2154822
رسول قرائی، سیما زهری انبوهی، ناهید ساقی، ملیحه نصیری، یاسین عطارروشن، محسن یعقوبی، مقایسه تاثیر رایحه درمانی با عصاره های پرتقال و بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی. فصلنامه گیاهان دارویی، 1399؛ 19(74): 220-228. magiran.com/p2154822
Rasool Gharaee, Sima Zohari Anboohi, Nahid Saghi, Malihe Nasiri, Yasin Attarroshan, Mohsen Yaghubi, Comparison of effects of aromatherapy with orange and Citrus aurantium extracts on sleep quality in patients with acute coronary syndrome admitted in the CCU, Journal of Medicinal Plants, 2020; 19(74): 220-228. magiran.com/p2154822
رسول قرائی، سیما زهری انبوهی، ناهید ساقی، ملیحه نصیری، یاسین عطارروشن، محسن یعقوبی، "مقایسه تاثیر رایحه درمانی با عصاره های پرتقال و بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی"، فصلنامه گیاهان دارویی 19، شماره 74 (1399): 220-228. magiran.com/p2154822
Rasool Gharaee, Sima Zohari Anboohi, Nahid Saghi, Malihe Nasiri, Yasin Attarroshan, Mohsen Yaghubi, "Comparison of effects of aromatherapy with orange and Citrus aurantium extracts on sleep quality in patients with acute coronary syndrome admitted in the CCU", Journal of Medicinal Plants 19, no.74 (2020): 220-228. magiran.com/p2154822
رسول قرائی، سیما زهری انبوهی، ناهید ساقی، ملیحه نصیری، یاسین عطارروشن، محسن یعقوبی، (1399). 'مقایسه تاثیر رایحه درمانی با عصاره های پرتقال و بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی'، فصلنامه گیاهان دارویی، 19(74)، صص.220-228. magiran.com/p2154822
Rasool Gharaee, Sima Zohari Anboohi, Nahid Saghi, Malihe Nasiri, Yasin Attarroshan, Mohsen Yaghubi, (2020). 'Comparison of effects of aromatherapy with orange and Citrus aurantium extracts on sleep quality in patients with acute coronary syndrome admitted in the CCU', Journal of Medicinal Plants, 19(74), pp.220-228. magiran.com/p2154822
رسول قرائی؛ سیما زهری انبوهی؛ ناهید ساقی؛ ملیحه نصیری؛ یاسین عطارروشن؛ محسن یعقوبی. "مقایسه تاثیر رایحه درمانی با عصاره های پرتقال و بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی". فصلنامه گیاهان دارویی، 19 ،74 ، 1399، 220-228. magiran.com/p2154822
Rasool Gharaee; Sima Zohari Anboohi; Nahid Saghi; Malihe Nasiri; Yasin Attarroshan; Mohsen Yaghubi. "Comparison of effects of aromatherapy with orange and Citrus aurantium extracts on sleep quality in patients with acute coronary syndrome admitted in the CCU", Journal of Medicinal Plants, 19, 74, 2020, 220-228. magiran.com/p2154822
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال