ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل دادخواه، فائزه فاطمی، محمدرضا محمدی ملایری، محمدحسن کاروین آشتیانی، زهرا موسوی، صابره ناییج، سالومه دینی، (1399). اثر ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی اسانس گل محمدی Mill. Rosa damascena بر روی آسیب ریوی ناشی از مدل CLP، فصلنامه گیاهان دارویی، 19(74)، 277-294. magiran.com/p2154826
Abolfazl Dadkhah, Faezeh Fatemi, Mohammad Reza Mohammadi Malayeri, Mohammad Hassan Karvin Ashtiani, Zahra Mosavi, Sabere Naij, Salome Dini, (2020). The anti-inflammatory and antioxidant effects of rosa damascena mill. essential oil on the lung injury in the CLP model, Journal of Medicinal Plants, 19(74), 277-294. magiran.com/p2154826
ابوالفضل دادخواه، فائزه فاطمی، محمدرضا محمدی ملایری، محمدحسن کاروین آشتیانی، زهرا موسوی، صابره ناییج، سالومه دینی، اثر ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی اسانس گل محمدی Mill. Rosa damascena بر روی آسیب ریوی ناشی از مدل CLP. فصلنامه گیاهان دارویی، 1399؛ 19(74): 277-294. magiran.com/p2154826
Abolfazl Dadkhah, Faezeh Fatemi, Mohammad Reza Mohammadi Malayeri, Mohammad Hassan Karvin Ashtiani, Zahra Mosavi, Sabere Naij, Salome Dini, The anti-inflammatory and antioxidant effects of rosa damascena mill. essential oil on the lung injury in the CLP model, Journal of Medicinal Plants, 2020; 19(74): 277-294. magiran.com/p2154826
ابوالفضل دادخواه، فائزه فاطمی، محمدرضا محمدی ملایری، محمدحسن کاروین آشتیانی، زهرا موسوی، صابره ناییج، سالومه دینی، "اثر ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی اسانس گل محمدی Mill. Rosa damascena بر روی آسیب ریوی ناشی از مدل CLP"، فصلنامه گیاهان دارویی 19، شماره 74 (1399): 277-294. magiran.com/p2154826
Abolfazl Dadkhah, Faezeh Fatemi, Mohammad Reza Mohammadi Malayeri, Mohammad Hassan Karvin Ashtiani, Zahra Mosavi, Sabere Naij, Salome Dini, "The anti-inflammatory and antioxidant effects of rosa damascena mill. essential oil on the lung injury in the CLP model", Journal of Medicinal Plants 19, no.74 (2020): 277-294. magiran.com/p2154826
ابوالفضل دادخواه، فائزه فاطمی، محمدرضا محمدی ملایری، محمدحسن کاروین آشتیانی، زهرا موسوی، صابره ناییج، سالومه دینی، (1399). 'اثر ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی اسانس گل محمدی Mill. Rosa damascena بر روی آسیب ریوی ناشی از مدل CLP'، فصلنامه گیاهان دارویی، 19(74)، صص.277-294. magiran.com/p2154826
Abolfazl Dadkhah, Faezeh Fatemi, Mohammad Reza Mohammadi Malayeri, Mohammad Hassan Karvin Ashtiani, Zahra Mosavi, Sabere Naij, Salome Dini, (2020). 'The anti-inflammatory and antioxidant effects of rosa damascena mill. essential oil on the lung injury in the CLP model', Journal of Medicinal Plants, 19(74), pp.277-294. magiran.com/p2154826
ابوالفضل دادخواه؛ فائزه فاطمی؛ محمدرضا محمدی ملایری؛ محمدحسن کاروین آشتیانی؛ زهرا موسوی؛ صابره ناییج؛ سالومه دینی. "اثر ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی اسانس گل محمدی Mill. Rosa damascena بر روی آسیب ریوی ناشی از مدل CLP". فصلنامه گیاهان دارویی، 19 ،74 ، 1399، 277-294. magiran.com/p2154826
Abolfazl Dadkhah; Faezeh Fatemi; Mohammad Reza Mohammadi Malayeri; Mohammad Hassan Karvin Ashtiani; Zahra Mosavi; Sabere Naij; Salome Dini. "The anti-inflammatory and antioxidant effects of rosa damascena mill. essential oil on the lung injury in the CLP model", Journal of Medicinal Plants, 19, 74, 2020, 277-294. magiran.com/p2154826
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال