ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا باقری، مرتضی گرگانی فیروزجاه، آرمین جمالی، حامد زنگانه، (1399). مقایسه ی عملکرد الیاف پلیمری ماکرو و الیاف فولادی به لحاظ کنترل ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خشک شدن بتن، مجله مهندسی عمران شریف، 36(1)، 11-19. magiran.com/p2154851
A. Bagheri, M. Gorgani Firoozjah, A. Jamali, H. Zanganeh, (2020). COMPARISON OF THE PERFORMANCE OF MACRO-POLYMERIC FIBERS AND STEEL FIBERS IN CONTROLLING DRYING SHRINKAGE CRACKS OF CONCRETE, Sharif Journal Civil Engineering, 36(1), 11-19. magiran.com/p2154851
علیرضا باقری، مرتضی گرگانی فیروزجاه، آرمین جمالی، حامد زنگانه، مقایسه ی عملکرد الیاف پلیمری ماکرو و الیاف فولادی به لحاظ کنترل ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خشک شدن بتن. مجله مهندسی عمران شریف، 1399؛ 36(1): 11-19. magiran.com/p2154851
A. Bagheri, M. Gorgani Firoozjah, A. Jamali, H. Zanganeh, COMPARISON OF THE PERFORMANCE OF MACRO-POLYMERIC FIBERS AND STEEL FIBERS IN CONTROLLING DRYING SHRINKAGE CRACKS OF CONCRETE, Sharif Journal Civil Engineering, 2020; 36(1): 11-19. magiran.com/p2154851
علیرضا باقری، مرتضی گرگانی فیروزجاه، آرمین جمالی، حامد زنگانه، "مقایسه ی عملکرد الیاف پلیمری ماکرو و الیاف فولادی به لحاظ کنترل ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خشک شدن بتن"، مجله مهندسی عمران شریف 36، شماره 1 (1399): 11-19. magiran.com/p2154851
A. Bagheri, M. Gorgani Firoozjah, A. Jamali, H. Zanganeh, "COMPARISON OF THE PERFORMANCE OF MACRO-POLYMERIC FIBERS AND STEEL FIBERS IN CONTROLLING DRYING SHRINKAGE CRACKS OF CONCRETE", Sharif Journal Civil Engineering 36, no.1 (2020): 11-19. magiran.com/p2154851
علیرضا باقری، مرتضی گرگانی فیروزجاه، آرمین جمالی، حامد زنگانه، (1399). 'مقایسه ی عملکرد الیاف پلیمری ماکرو و الیاف فولادی به لحاظ کنترل ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خشک شدن بتن'، مجله مهندسی عمران شریف، 36(1)، صص.11-19. magiran.com/p2154851
A. Bagheri, M. Gorgani Firoozjah, A. Jamali, H. Zanganeh, (2020). 'COMPARISON OF THE PERFORMANCE OF MACRO-POLYMERIC FIBERS AND STEEL FIBERS IN CONTROLLING DRYING SHRINKAGE CRACKS OF CONCRETE', Sharif Journal Civil Engineering, 36(1), pp.11-19. magiran.com/p2154851
علیرضا باقری؛ مرتضی گرگانی فیروزجاه؛ آرمین جمالی؛ حامد زنگانه. "مقایسه ی عملکرد الیاف پلیمری ماکرو و الیاف فولادی به لحاظ کنترل ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خشک شدن بتن". مجله مهندسی عمران شریف، 36 ،1 ، 1399، 11-19. magiran.com/p2154851
A. Bagheri; M. Gorgani Firoozjah; A. Jamali; H. Zanganeh. "COMPARISON OF THE PERFORMANCE OF MACRO-POLYMERIC FIBERS AND STEEL FIBERS IN CONTROLLING DRYING SHRINKAGE CRACKS OF CONCRETE", Sharif Journal Civil Engineering, 36, 1, 2020, 11-19. magiran.com/p2154851
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال