ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا رشیدی آل هاشم، یاسر فیض اللهی، (1399). مطالعه و تحلیل میزان توجه به مفاهیم دفاع مقدس در کتاب های درسی رشته علوم انسانی (مقطع دوم متوسطه)، نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، 3(3)، 1-37. magiran.com/p2155037
MohammadReza Rashidi Al Hashem, Yasser Feizollahi , (2020). Studying and Analyzing the Attention to the Concepts of Sacred Defense in Humanities Textbooks (Secondary degree of high School’s Textbook), , 3(3), 1-37. magiran.com/p2155037
محمدرضا رشیدی آل هاشم، یاسر فیض اللهی، مطالعه و تحلیل میزان توجه به مفاهیم دفاع مقدس در کتاب های درسی رشته علوم انسانی (مقطع دوم متوسطه). نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، 1399؛ 3(3): 1-37. magiran.com/p2155037
MohammadReza Rashidi Al Hashem, Yasser Feizollahi , Studying and Analyzing the Attention to the Concepts of Sacred Defense in Humanities Textbooks (Secondary degree of high School’s Textbook), , 2020; 3(3): 1-37. magiran.com/p2155037
محمدرضا رشیدی آل هاشم، یاسر فیض اللهی، "مطالعه و تحلیل میزان توجه به مفاهیم دفاع مقدس در کتاب های درسی رشته علوم انسانی (مقطع دوم متوسطه)"، نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر 3، شماره 3 (1399): 1-37. magiran.com/p2155037
MohammadReza Rashidi Al Hashem, Yasser Feizollahi , "Studying and Analyzing the Attention to the Concepts of Sacred Defense in Humanities Textbooks (Secondary degree of high School’s Textbook)", 3, no.3 (2020): 1-37. magiran.com/p2155037
محمدرضا رشیدی آل هاشم، یاسر فیض اللهی، (1399). 'مطالعه و تحلیل میزان توجه به مفاهیم دفاع مقدس در کتاب های درسی رشته علوم انسانی (مقطع دوم متوسطه)'، نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، 3(3)، صص.1-37. magiran.com/p2155037
MohammadReza Rashidi Al Hashem, Yasser Feizollahi , (2020). 'Studying and Analyzing the Attention to the Concepts of Sacred Defense in Humanities Textbooks (Secondary degree of high School’s Textbook)', , 3(3), pp.1-37. magiran.com/p2155037
محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ یاسر فیض اللهی. "مطالعه و تحلیل میزان توجه به مفاهیم دفاع مقدس در کتاب های درسی رشته علوم انسانی (مقطع دوم متوسطه)". نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، 3 ،3 ، 1399، 1-37. magiran.com/p2155037
MohammadReza Rashidi Al Hashem; Yasser Feizollahi . "Studying and Analyzing the Attention to the Concepts of Sacred Defense in Humanities Textbooks (Secondary degree of high School’s Textbook)", , 3, 3, 2020, 1-37. magiran.com/p2155037
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال