ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا نوروزی، حسام دیدگاه، (1399). اصل ضرورت نظامی و بررسی بکارگیری وسایل و روش های منع شده در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران، نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، 3(3)، 39-88. magiran.com/p2155038
Alireza Norouzi, Hesam Didghah , (2020). The principle of military necessity and consideration of the use of Prohibited means and methods in Iraq's eight-year war against Iran, , 3(3), 39-88. magiran.com/p2155038
علیرضا نوروزی، حسام دیدگاه، اصل ضرورت نظامی و بررسی بکارگیری وسایل و روش های منع شده در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران. نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، 1399؛ 3(3): 39-88. magiran.com/p2155038
Alireza Norouzi, Hesam Didghah , The principle of military necessity and consideration of the use of Prohibited means and methods in Iraq's eight-year war against Iran, , 2020; 3(3): 39-88. magiran.com/p2155038
علیرضا نوروزی، حسام دیدگاه، "اصل ضرورت نظامی و بررسی بکارگیری وسایل و روش های منع شده در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران"، نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر 3، شماره 3 (1399): 39-88. magiran.com/p2155038
Alireza Norouzi, Hesam Didghah , "The principle of military necessity and consideration of the use of Prohibited means and methods in Iraq's eight-year war against Iran", 3, no.3 (2020): 39-88. magiran.com/p2155038
علیرضا نوروزی، حسام دیدگاه، (1399). 'اصل ضرورت نظامی و بررسی بکارگیری وسایل و روش های منع شده در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران'، نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، 3(3)، صص.39-88. magiran.com/p2155038
Alireza Norouzi, Hesam Didghah , (2020). 'The principle of military necessity and consideration of the use of Prohibited means and methods in Iraq's eight-year war against Iran', , 3(3), pp.39-88. magiran.com/p2155038
علیرضا نوروزی؛ حسام دیدگاه. "اصل ضرورت نظامی و بررسی بکارگیری وسایل و روش های منع شده در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران". نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، 3 ،3 ، 1399، 39-88. magiran.com/p2155038
Alireza Norouzi; Hesam Didghah . "The principle of military necessity and consideration of the use of Prohibited means and methods in Iraq's eight-year war against Iran", , 3, 3, 2020, 39-88. magiran.com/p2155038
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال