ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی کیخائی راد، حسن محقق، بهروز بزی، (1399). نقش متغیرهای جغرافیایی ایران و عراق در جنگ تحمیلی، نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، 3(3)، 89-118. magiran.com/p2155039
Hadi Kikhaei Rad , Hassan Mohaghegh, Behrouz Bazzi, (2020). The role of Iran-Iraq geographical variables in the imposed war, , 3(3), 89-118. magiran.com/p2155039
هادی کیخائی راد، حسن محقق، بهروز بزی، نقش متغیرهای جغرافیایی ایران و عراق در جنگ تحمیلی. نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، 1399؛ 3(3): 89-118. magiran.com/p2155039
Hadi Kikhaei Rad , Hassan Mohaghegh, Behrouz Bazzi, The role of Iran-Iraq geographical variables in the imposed war, , 2020; 3(3): 89-118. magiran.com/p2155039
هادی کیخائی راد، حسن محقق، بهروز بزی، "نقش متغیرهای جغرافیایی ایران و عراق در جنگ تحمیلی"، نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر 3، شماره 3 (1399): 89-118. magiran.com/p2155039
Hadi Kikhaei Rad , Hassan Mohaghegh, Behrouz Bazzi, "The role of Iran-Iraq geographical variables in the imposed war", 3, no.3 (2020): 89-118. magiran.com/p2155039
هادی کیخائی راد، حسن محقق، بهروز بزی، (1399). 'نقش متغیرهای جغرافیایی ایران و عراق در جنگ تحمیلی'، نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، 3(3)، صص.89-118. magiran.com/p2155039
Hadi Kikhaei Rad , Hassan Mohaghegh, Behrouz Bazzi, (2020). 'The role of Iran-Iraq geographical variables in the imposed war', , 3(3), pp.89-118. magiran.com/p2155039
هادی کیخائی راد؛ حسن محقق؛ بهروز بزی. "نقش متغیرهای جغرافیایی ایران و عراق در جنگ تحمیلی". نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، 3 ،3 ، 1399، 89-118. magiran.com/p2155039
Hadi Kikhaei Rad ; Hassan Mohaghegh; Behrouz Bazzi. "The role of Iran-Iraq geographical variables in the imposed war", , 3, 3, 2020, 89-118. magiran.com/p2155039
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال