ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین غلامی، (1399). بررسی تاثیر بکارگیری شیوه های جنگ ناهمطراز در مقابله با تهدیدات از منظر سردار سرلشگر پاسدار شهید حاج حسین همدانی، نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، 3(3)، 201-218. magiran.com/p2155042
Hussein Gholami , (2020). Investigating the Effect of Using Asymmetric Warfare to Confront with Threats from the View Point of the Commander in Chief Martyr Hussein Hamedani, , 3(3), 201-218. magiran.com/p2155042
حسین غلامی، بررسی تاثیر بکارگیری شیوه های جنگ ناهمطراز در مقابله با تهدیدات از منظر سردار سرلشگر پاسدار شهید حاج حسین همدانی. نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، 1399؛ 3(3): 201-218. magiran.com/p2155042
Hussein Gholami , Investigating the Effect of Using Asymmetric Warfare to Confront with Threats from the View Point of the Commander in Chief Martyr Hussein Hamedani, , 2020; 3(3): 201-218. magiran.com/p2155042
حسین غلامی، "بررسی تاثیر بکارگیری شیوه های جنگ ناهمطراز در مقابله با تهدیدات از منظر سردار سرلشگر پاسدار شهید حاج حسین همدانی"، نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر 3، شماره 3 (1399): 201-218. magiran.com/p2155042
Hussein Gholami , "Investigating the Effect of Using Asymmetric Warfare to Confront with Threats from the View Point of the Commander in Chief Martyr Hussein Hamedani", 3, no.3 (2020): 201-218. magiran.com/p2155042
حسین غلامی، (1399). 'بررسی تاثیر بکارگیری شیوه های جنگ ناهمطراز در مقابله با تهدیدات از منظر سردار سرلشگر پاسدار شهید حاج حسین همدانی'، نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، 3(3)، صص.201-218. magiran.com/p2155042
Hussein Gholami , (2020). 'Investigating the Effect of Using Asymmetric Warfare to Confront with Threats from the View Point of the Commander in Chief Martyr Hussein Hamedani', , 3(3), pp.201-218. magiran.com/p2155042
حسین غلامی. "بررسی تاثیر بکارگیری شیوه های جنگ ناهمطراز در مقابله با تهدیدات از منظر سردار سرلشگر پاسدار شهید حاج حسین همدانی". نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، 3 ،3 ، 1399، 201-218. magiran.com/p2155042
Hussein Gholami . "Investigating the Effect of Using Asymmetric Warfare to Confront with Threats from the View Point of the Commander in Chief Martyr Hussein Hamedani", , 3, 3, 2020, 201-218. magiran.com/p2155042
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال