ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهاره صمدی کوچکسرائی، افشین دانه کار، سید محمدرضا فاطمی، سید علی جوزی، احسان رمضانی فرد، (1399). پیشنهاد الگوریتم تصمیم گیری انتخاب مناطق تحت حفاظت ساحلی-دریایی در جنوب ایران: مطالعه استان هرمزگان، نشریه محیط زیست طبیعی، 73(2)، 341-354. magiran.com/p2155332
Bahareh Samadi Kuchaksaraei, Afshin Danehkar , Seyed MohammadReza Fatemi, Seyed Ali Jozi, Ehsan Ramezani Fard, (2020). Proposal for a Decision Algorithm for Selecting Coastal-Marine Protected Areas in South of Iran,, Case Study: Hormozgan Province, Journal of Natural Environment, 73(2), 341-354. magiran.com/p2155332
بهاره صمدی کوچکسرائی، افشین دانه کار، سید محمدرضا فاطمی، سید علی جوزی، احسان رمضانی فرد، پیشنهاد الگوریتم تصمیم گیری انتخاب مناطق تحت حفاظت ساحلی-دریایی در جنوب ایران: مطالعه استان هرمزگان. نشریه محیط زیست طبیعی، 1399؛ 73(2): 341-354. magiran.com/p2155332
Bahareh Samadi Kuchaksaraei, Afshin Danehkar , Seyed MohammadReza Fatemi, Seyed Ali Jozi, Ehsan Ramezani Fard, Proposal for a Decision Algorithm for Selecting Coastal-Marine Protected Areas in South of Iran,, Case Study: Hormozgan Province, Journal of Natural Environment, 2020; 73(2): 341-354. magiran.com/p2155332
بهاره صمدی کوچکسرائی، افشین دانه کار، سید محمدرضا فاطمی، سید علی جوزی، احسان رمضانی فرد، "پیشنهاد الگوریتم تصمیم گیری انتخاب مناطق تحت حفاظت ساحلی-دریایی در جنوب ایران: مطالعه استان هرمزگان"، نشریه محیط زیست طبیعی 73، شماره 2 (1399): 341-354. magiran.com/p2155332
Bahareh Samadi Kuchaksaraei, Afshin Danehkar , Seyed MohammadReza Fatemi, Seyed Ali Jozi, Ehsan Ramezani Fard, "Proposal for a Decision Algorithm for Selecting Coastal-Marine Protected Areas in South of Iran,, Case Study: Hormozgan Province", Journal of Natural Environment 73, no.2 (2020): 341-354. magiran.com/p2155332
بهاره صمدی کوچکسرائی، افشین دانه کار، سید محمدرضا فاطمی، سید علی جوزی، احسان رمضانی فرد، (1399). 'پیشنهاد الگوریتم تصمیم گیری انتخاب مناطق تحت حفاظت ساحلی-دریایی در جنوب ایران: مطالعه استان هرمزگان'، نشریه محیط زیست طبیعی، 73(2)، صص.341-354. magiran.com/p2155332
Bahareh Samadi Kuchaksaraei, Afshin Danehkar , Seyed MohammadReza Fatemi, Seyed Ali Jozi, Ehsan Ramezani Fard, (2020). 'Proposal for a Decision Algorithm for Selecting Coastal-Marine Protected Areas in South of Iran,, Case Study: Hormozgan Province', Journal of Natural Environment, 73(2), pp.341-354. magiran.com/p2155332
بهاره صمدی کوچکسرائی؛ افشین دانه کار؛ سید محمدرضا فاطمی؛ سید علی جوزی؛ احسان رمضانی فرد. "پیشنهاد الگوریتم تصمیم گیری انتخاب مناطق تحت حفاظت ساحلی-دریایی در جنوب ایران: مطالعه استان هرمزگان". نشریه محیط زیست طبیعی، 73 ،2 ، 1399، 341-354. magiran.com/p2155332
Bahareh Samadi Kuchaksaraei; Afshin Danehkar ; Seyed MohammadReza Fatemi; Seyed Ali Jozi; Ehsan Ramezani Fard. "Proposal for a Decision Algorithm for Selecting Coastal-Marine Protected Areas in South of Iran,, Case Study: Hormozgan Province", Journal of Natural Environment, 73, 2, 2020, 341-354. magiran.com/p2155332
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال