ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صادق ظهرابی، حسن خسروی، طیبه مصباح زاده، محمد جعفری، مصطفی دستورانی، (1399). بررسی سرعت آستانه ی فرسایش بادی و تاثیرپذیری آن از خصوصیات خاک در کانون های تولید گردوغبار استان البرز، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 10(38)، 1-13. magiran.com/p2155338
Hassan Khosarvi, Tayebeh Mesbahzadeh, Mohammad Jafari, Mostafa Dastorani, (2020). Investigating wind erosion threshold velocity and the effect of soil characteristics in dust production centers in Alborz province, Arid regions Geographic Studies, 10(38), 1-13. magiran.com/p2155338
صادق ظهرابی، حسن خسروی، طیبه مصباح زاده، محمد جعفری، مصطفی دستورانی، بررسی سرعت آستانه ی فرسایش بادی و تاثیرپذیری آن از خصوصیات خاک در کانون های تولید گردوغبار استان البرز. فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1399؛ 10(38): 1-13. magiran.com/p2155338
Hassan Khosarvi, Tayebeh Mesbahzadeh, Mohammad Jafari, Mostafa Dastorani, Investigating wind erosion threshold velocity and the effect of soil characteristics in dust production centers in Alborz province, Arid regions Geographic Studies, 2020; 10(38): 1-13. magiran.com/p2155338
صادق ظهرابی، حسن خسروی، طیبه مصباح زاده، محمد جعفری، مصطفی دستورانی، "بررسی سرعت آستانه ی فرسایش بادی و تاثیرپذیری آن از خصوصیات خاک در کانون های تولید گردوغبار استان البرز"، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک 10، شماره 38 (1399): 1-13. magiran.com/p2155338
Hassan Khosarvi, Tayebeh Mesbahzadeh, Mohammad Jafari, Mostafa Dastorani, "Investigating wind erosion threshold velocity and the effect of soil characteristics in dust production centers in Alborz province", Arid regions Geographic Studies 10, no.38 (2020): 1-13. magiran.com/p2155338
صادق ظهرابی، حسن خسروی، طیبه مصباح زاده، محمد جعفری، مصطفی دستورانی، (1399). 'بررسی سرعت آستانه ی فرسایش بادی و تاثیرپذیری آن از خصوصیات خاک در کانون های تولید گردوغبار استان البرز'، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 10(38)، صص.1-13. magiran.com/p2155338
Hassan Khosarvi, Tayebeh Mesbahzadeh, Mohammad Jafari, Mostafa Dastorani, (2020). 'Investigating wind erosion threshold velocity and the effect of soil characteristics in dust production centers in Alborz province', Arid regions Geographic Studies, 10(38), pp.1-13. magiran.com/p2155338
صادق ظهرابی؛ حسن خسروی؛ طیبه مصباح زاده؛ محمد جعفری؛ مصطفی دستورانی. "بررسی سرعت آستانه ی فرسایش بادی و تاثیرپذیری آن از خصوصیات خاک در کانون های تولید گردوغبار استان البرز". فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 10 ،38 ، 1399، 1-13. magiran.com/p2155338
Hassan Khosarvi; Tayebeh Mesbahzadeh; Mohammad Jafari; Mostafa Dastorani. "Investigating wind erosion threshold velocity and the effect of soil characteristics in dust production centers in Alborz province", Arid regions Geographic Studies, 10, 38, 2020, 1-13. magiran.com/p2155338
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال