ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده سحر جاوید، جلال رحیمیان، (1399). بررسی غیبت رسانه‏ ای بینافردی با استفاده از نظریه های ادب و بی‏ ادبی در نظرات کاربران ایرانی اینستاگرام: مطالعه موردی درباره 20 بازیگر مشهور زن و مرد ایرانی، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 3(2)، 11-24. magiran.com/p2155364
Seyede Sahar Javid, Jalal Rahimian , (2020). An Investigation into Iranian Instagrammers' Media Gossip Language Based on (Im)politeness Theories: A Case Study of 20 Famous Iranian Actors and Actresses, Journal of Sociolinguistics, 3(2), 11-24. magiran.com/p2155364
سیده سحر جاوید، جلال رحیمیان، بررسی غیبت رسانه‏ ای بینافردی با استفاده از نظریه های ادب و بی‏ ادبی در نظرات کاربران ایرانی اینستاگرام: مطالعه موردی درباره 20 بازیگر مشهور زن و مرد ایرانی. فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 1399؛ 3(2): 11-24. magiran.com/p2155364
Seyede Sahar Javid, Jalal Rahimian , An Investigation into Iranian Instagrammers' Media Gossip Language Based on (Im)politeness Theories: A Case Study of 20 Famous Iranian Actors and Actresses, Journal of Sociolinguistics, 2020; 3(2): 11-24. magiran.com/p2155364
سیده سحر جاوید، جلال رحیمیان، "بررسی غیبت رسانه‏ ای بینافردی با استفاده از نظریه های ادب و بی‏ ادبی در نظرات کاربران ایرانی اینستاگرام: مطالعه موردی درباره 20 بازیگر مشهور زن و مرد ایرانی"، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 3، شماره 2 (1399): 11-24. magiran.com/p2155364
Seyede Sahar Javid, Jalal Rahimian , "An Investigation into Iranian Instagrammers' Media Gossip Language Based on (Im)politeness Theories: A Case Study of 20 Famous Iranian Actors and Actresses", Journal of Sociolinguistics 3, no.2 (2020): 11-24. magiran.com/p2155364
سیده سحر جاوید، جلال رحیمیان، (1399). 'بررسی غیبت رسانه‏ ای بینافردی با استفاده از نظریه های ادب و بی‏ ادبی در نظرات کاربران ایرانی اینستاگرام: مطالعه موردی درباره 20 بازیگر مشهور زن و مرد ایرانی'، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 3(2)، صص.11-24. magiran.com/p2155364
Seyede Sahar Javid, Jalal Rahimian , (2020). 'An Investigation into Iranian Instagrammers' Media Gossip Language Based on (Im)politeness Theories: A Case Study of 20 Famous Iranian Actors and Actresses', Journal of Sociolinguistics, 3(2), pp.11-24. magiran.com/p2155364
سیده سحر جاوید؛ جلال رحیمیان. "بررسی غیبت رسانه‏ ای بینافردی با استفاده از نظریه های ادب و بی‏ ادبی در نظرات کاربران ایرانی اینستاگرام: مطالعه موردی درباره 20 بازیگر مشهور زن و مرد ایرانی". فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 3 ،2 ، 1399، 11-24. magiran.com/p2155364
Seyede Sahar Javid; Jalal Rahimian . "An Investigation into Iranian Instagrammers' Media Gossip Language Based on (Im)politeness Theories: A Case Study of 20 Famous Iranian Actors and Actresses", Journal of Sociolinguistics, 3, 2, 2020, 11-24. magiran.com/p2155364
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال