ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم حکیم، زهرا پاکزاد، مسعود کوثری، (1399). تحلیل کارکرد زبان در نقاشی معاصر از منظر زبان شناسی سیستمی-کارکردی مایکل اتول، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 3(2)، 25-36. magiran.com/p2155365
Azam Hakim , Zahra Pakzad, Masoud Kousari, (2020). Analyzing the Function of Language in Contemporary Painting from the Perspective of Michael O'Toole's Systematic Functional Linguistics, Journal of Sociolinguistics, 3(2), 25-36. magiran.com/p2155365
اعظم حکیم، زهرا پاکزاد، مسعود کوثری، تحلیل کارکرد زبان در نقاشی معاصر از منظر زبان شناسی سیستمی-کارکردی مایکل اتول. فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 1399؛ 3(2): 25-36. magiran.com/p2155365
Azam Hakim , Zahra Pakzad, Masoud Kousari, Analyzing the Function of Language in Contemporary Painting from the Perspective of Michael O'Toole's Systematic Functional Linguistics, Journal of Sociolinguistics, 2020; 3(2): 25-36. magiran.com/p2155365
اعظم حکیم، زهرا پاکزاد، مسعود کوثری، "تحلیل کارکرد زبان در نقاشی معاصر از منظر زبان شناسی سیستمی-کارکردی مایکل اتول"، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 3، شماره 2 (1399): 25-36. magiran.com/p2155365
Azam Hakim , Zahra Pakzad, Masoud Kousari, "Analyzing the Function of Language in Contemporary Painting from the Perspective of Michael O'Toole's Systematic Functional Linguistics", Journal of Sociolinguistics 3, no.2 (2020): 25-36. magiran.com/p2155365
اعظم حکیم، زهرا پاکزاد، مسعود کوثری، (1399). 'تحلیل کارکرد زبان در نقاشی معاصر از منظر زبان شناسی سیستمی-کارکردی مایکل اتول'، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 3(2)، صص.25-36. magiran.com/p2155365
Azam Hakim , Zahra Pakzad, Masoud Kousari, (2020). 'Analyzing the Function of Language in Contemporary Painting from the Perspective of Michael O'Toole's Systematic Functional Linguistics', Journal of Sociolinguistics, 3(2), pp.25-36. magiran.com/p2155365
اعظم حکیم؛ زهرا پاکزاد؛ مسعود کوثری. "تحلیل کارکرد زبان در نقاشی معاصر از منظر زبان شناسی سیستمی-کارکردی مایکل اتول". فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 3 ،2 ، 1399، 25-36. magiran.com/p2155365
Azam Hakim ; Zahra Pakzad; Masoud Kousari. "Analyzing the Function of Language in Contemporary Painting from the Perspective of Michael O'Toole's Systematic Functional Linguistics", Journal of Sociolinguistics, 3, 2, 2020, 25-36. magiran.com/p2155365
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال