ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمان باقری، اسفندیار غفاری نسب، حبیب احمدی، محمدتقی عباسی شوازی، (1399). مطالعه جامعه‏ شناختی هویت زبانی مهاجرین قوم لک ساکن تهران، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 3(2)، 49-59. magiran.com/p2155367
Rahman Bagheri , Esfandiar Ghafarinasab, Habib Ahmadi, MohammadTaghi Abbasi Shavazi, (2020). A Sociological Study on Linguistic Identity of Migrant Lak in Tehran, Journal of Sociolinguistics, 3(2), 49-59. magiran.com/p2155367
رحمان باقری، اسفندیار غفاری نسب، حبیب احمدی، محمدتقی عباسی شوازی، مطالعه جامعه‏ شناختی هویت زبانی مهاجرین قوم لک ساکن تهران. فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 1399؛ 3(2): 49-59. magiran.com/p2155367
Rahman Bagheri , Esfandiar Ghafarinasab, Habib Ahmadi, MohammadTaghi Abbasi Shavazi, A Sociological Study on Linguistic Identity of Migrant Lak in Tehran, Journal of Sociolinguistics, 2020; 3(2): 49-59. magiran.com/p2155367
رحمان باقری، اسفندیار غفاری نسب، حبیب احمدی، محمدتقی عباسی شوازی، "مطالعه جامعه‏ شناختی هویت زبانی مهاجرین قوم لک ساکن تهران"، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 3، شماره 2 (1399): 49-59. magiran.com/p2155367
Rahman Bagheri , Esfandiar Ghafarinasab, Habib Ahmadi, MohammadTaghi Abbasi Shavazi, "A Sociological Study on Linguistic Identity of Migrant Lak in Tehran", Journal of Sociolinguistics 3, no.2 (2020): 49-59. magiran.com/p2155367
رحمان باقری، اسفندیار غفاری نسب، حبیب احمدی، محمدتقی عباسی شوازی، (1399). 'مطالعه جامعه‏ شناختی هویت زبانی مهاجرین قوم لک ساکن تهران'، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 3(2)، صص.49-59. magiran.com/p2155367
Rahman Bagheri , Esfandiar Ghafarinasab, Habib Ahmadi, MohammadTaghi Abbasi Shavazi, (2020). 'A Sociological Study on Linguistic Identity of Migrant Lak in Tehran', Journal of Sociolinguistics, 3(2), pp.49-59. magiran.com/p2155367
رحمان باقری؛ اسفندیار غفاری نسب؛ حبیب احمدی؛ محمدتقی عباسی شوازی. "مطالعه جامعه‏ شناختی هویت زبانی مهاجرین قوم لک ساکن تهران". فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 3 ،2 ، 1399، 49-59. magiran.com/p2155367
Rahman Bagheri ; Esfandiar Ghafarinasab; Habib Ahmadi; MohammadTaghi Abbasi Shavazi. "A Sociological Study on Linguistic Identity of Migrant Lak in Tehran", Journal of Sociolinguistics, 3, 2, 2020, 49-59. magiran.com/p2155367
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال