ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد رضی نژاد، سیف الله ملایی پاشایی، محمدرضا طوسی نصرآبادی، (1399). تبیین رایانشی تنوعات جغرافیایی ترکی آذربایجانی در استان اردبیل بر پایه مدل موجی، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 3(2)، 61-69. magiran.com/p2155368
Seyed Mohammad Razinejad, Sayfollah Mollaye Pashaye , Mohammadreza Tusi, (2020). Computational Representation of Azerbaijani-Turkic Geographical Varieties in Ardabil Province Based on Wave Model, Journal of Sociolinguistics, 3(2), 61-69. magiran.com/p2155368
سید محمد رضی نژاد، سیف الله ملایی پاشایی، محمدرضا طوسی نصرآبادی، تبیین رایانشی تنوعات جغرافیایی ترکی آذربایجانی در استان اردبیل بر پایه مدل موجی. فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 1399؛ 3(2): 61-69. magiran.com/p2155368
Seyed Mohammad Razinejad, Sayfollah Mollaye Pashaye , Mohammadreza Tusi, Computational Representation of Azerbaijani-Turkic Geographical Varieties in Ardabil Province Based on Wave Model, Journal of Sociolinguistics, 2020; 3(2): 61-69. magiran.com/p2155368
سید محمد رضی نژاد، سیف الله ملایی پاشایی، محمدرضا طوسی نصرآبادی، "تبیین رایانشی تنوعات جغرافیایی ترکی آذربایجانی در استان اردبیل بر پایه مدل موجی"، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 3، شماره 2 (1399): 61-69. magiran.com/p2155368
Seyed Mohammad Razinejad, Sayfollah Mollaye Pashaye , Mohammadreza Tusi, "Computational Representation of Azerbaijani-Turkic Geographical Varieties in Ardabil Province Based on Wave Model", Journal of Sociolinguistics 3, no.2 (2020): 61-69. magiran.com/p2155368
سید محمد رضی نژاد، سیف الله ملایی پاشایی، محمدرضا طوسی نصرآبادی، (1399). 'تبیین رایانشی تنوعات جغرافیایی ترکی آذربایجانی در استان اردبیل بر پایه مدل موجی'، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 3(2)، صص.61-69. magiran.com/p2155368
Seyed Mohammad Razinejad, Sayfollah Mollaye Pashaye , Mohammadreza Tusi, (2020). 'Computational Representation of Azerbaijani-Turkic Geographical Varieties in Ardabil Province Based on Wave Model', Journal of Sociolinguistics, 3(2), pp.61-69. magiran.com/p2155368
سید محمد رضی نژاد؛ سیف الله ملایی پاشایی؛ محمدرضا طوسی نصرآبادی. "تبیین رایانشی تنوعات جغرافیایی ترکی آذربایجانی در استان اردبیل بر پایه مدل موجی". فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 3 ،2 ، 1399، 61-69. magiran.com/p2155368
Seyed Mohammad Razinejad; Sayfollah Mollaye Pashaye ; Mohammadreza Tusi. "Computational Representation of Azerbaijani-Turkic Geographical Varieties in Ardabil Province Based on Wave Model", Journal of Sociolinguistics, 3, 2, 2020, 61-69. magiran.com/p2155368
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال