ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیمه روح پرور، علی اصغر رستمی ابوسعیدی، علی حاج باقری، محسن مددی، (1399). تحلیل میزان آشنایی و کاربرد واژگان گویش کرمانی در دو گروه سنی و جنسیتی از گویشوران بومی، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 3(2)، 71-83. magiran.com/p2155369
Rahimeh Roohparvar , AliAsghar Rostami Abusaeedi, Ali Haj Bagheri, Mohsen Madadi, (2020). Analyzing the Degree of Familiarity and Usage of Kermani Dialects by Two Age and Gender Groups of Native Speakers, Journal of Sociolinguistics, 3(2), 71-83. magiran.com/p2155369
رحیمه روح پرور، علی اصغر رستمی ابوسعیدی، علی حاج باقری، محسن مددی، تحلیل میزان آشنایی و کاربرد واژگان گویش کرمانی در دو گروه سنی و جنسیتی از گویشوران بومی. فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 1399؛ 3(2): 71-83. magiran.com/p2155369
Rahimeh Roohparvar , AliAsghar Rostami Abusaeedi, Ali Haj Bagheri, Mohsen Madadi, Analyzing the Degree of Familiarity and Usage of Kermani Dialects by Two Age and Gender Groups of Native Speakers, Journal of Sociolinguistics, 2020; 3(2): 71-83. magiran.com/p2155369
رحیمه روح پرور، علی اصغر رستمی ابوسعیدی، علی حاج باقری، محسن مددی، "تحلیل میزان آشنایی و کاربرد واژگان گویش کرمانی در دو گروه سنی و جنسیتی از گویشوران بومی"، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 3، شماره 2 (1399): 71-83. magiran.com/p2155369
Rahimeh Roohparvar , AliAsghar Rostami Abusaeedi, Ali Haj Bagheri, Mohsen Madadi, "Analyzing the Degree of Familiarity and Usage of Kermani Dialects by Two Age and Gender Groups of Native Speakers", Journal of Sociolinguistics 3, no.2 (2020): 71-83. magiran.com/p2155369
رحیمه روح پرور، علی اصغر رستمی ابوسعیدی، علی حاج باقری، محسن مددی، (1399). 'تحلیل میزان آشنایی و کاربرد واژگان گویش کرمانی در دو گروه سنی و جنسیتی از گویشوران بومی'، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 3(2)، صص.71-83. magiran.com/p2155369
Rahimeh Roohparvar , AliAsghar Rostami Abusaeedi, Ali Haj Bagheri, Mohsen Madadi, (2020). 'Analyzing the Degree of Familiarity and Usage of Kermani Dialects by Two Age and Gender Groups of Native Speakers', Journal of Sociolinguistics, 3(2), pp.71-83. magiran.com/p2155369
رحیمه روح پرور؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ علی حاج باقری؛ محسن مددی. "تحلیل میزان آشنایی و کاربرد واژگان گویش کرمانی در دو گروه سنی و جنسیتی از گویشوران بومی". فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 3 ،2 ، 1399، 71-83. magiran.com/p2155369
Rahimeh Roohparvar ; AliAsghar Rostami Abusaeedi; Ali Haj Bagheri; Mohsen Madadi. "Analyzing the Degree of Familiarity and Usage of Kermani Dialects by Two Age and Gender Groups of Native Speakers", Journal of Sociolinguistics, 3, 2, 2020, 71-83. magiran.com/p2155369
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال