ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباسعلی آهنگر، ستاره مجاهدی رضائیان، فریبا اسفندیارپور، (1399). بررسی تاثیر قدرت مخاطب بر گزینش راهبردهای ادب در کنش گفتاری نصیحت کردن در زبان فارسی، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 3(2)، 85-101. magiran.com/p2155370
AbbasAli Ahangar , Setareh Mojahedi Rezaeian, Fariba Esfandiarpoor, (2020). Investigating the Effect of Addressee’s Power on the Choice of Politeness Strategies in Speech Act of Advice Giving in Persian, Journal of Sociolinguistics, 3(2), 85-101. magiran.com/p2155370
عباسعلی آهنگر، ستاره مجاهدی رضائیان، فریبا اسفندیارپور، بررسی تاثیر قدرت مخاطب بر گزینش راهبردهای ادب در کنش گفتاری نصیحت کردن در زبان فارسی. فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 1399؛ 3(2): 85-101. magiran.com/p2155370
AbbasAli Ahangar , Setareh Mojahedi Rezaeian, Fariba Esfandiarpoor, Investigating the Effect of Addressee’s Power on the Choice of Politeness Strategies in Speech Act of Advice Giving in Persian, Journal of Sociolinguistics, 2020; 3(2): 85-101. magiran.com/p2155370
عباسعلی آهنگر، ستاره مجاهدی رضائیان، فریبا اسفندیارپور، "بررسی تاثیر قدرت مخاطب بر گزینش راهبردهای ادب در کنش گفتاری نصیحت کردن در زبان فارسی"، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 3، شماره 2 (1399): 85-101. magiran.com/p2155370
AbbasAli Ahangar , Setareh Mojahedi Rezaeian, Fariba Esfandiarpoor, "Investigating the Effect of Addressee’s Power on the Choice of Politeness Strategies in Speech Act of Advice Giving in Persian", Journal of Sociolinguistics 3, no.2 (2020): 85-101. magiran.com/p2155370
عباسعلی آهنگر، ستاره مجاهدی رضائیان، فریبا اسفندیارپور، (1399). 'بررسی تاثیر قدرت مخاطب بر گزینش راهبردهای ادب در کنش گفتاری نصیحت کردن در زبان فارسی'، فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 3(2)، صص.85-101. magiran.com/p2155370
AbbasAli Ahangar , Setareh Mojahedi Rezaeian, Fariba Esfandiarpoor, (2020). 'Investigating the Effect of Addressee’s Power on the Choice of Politeness Strategies in Speech Act of Advice Giving in Persian', Journal of Sociolinguistics, 3(2), pp.85-101. magiran.com/p2155370
عباسعلی آهنگر؛ ستاره مجاهدی رضائیان؛ فریبا اسفندیارپور. "بررسی تاثیر قدرت مخاطب بر گزینش راهبردهای ادب در کنش گفتاری نصیحت کردن در زبان فارسی". فصلنامه زبان شناسی اجتماعی، 3 ،2 ، 1399، 85-101. magiran.com/p2155370
AbbasAli Ahangar ; Setareh Mojahedi Rezaeian; Fariba Esfandiarpoor. "Investigating the Effect of Addressee’s Power on the Choice of Politeness Strategies in Speech Act of Advice Giving in Persian", Journal of Sociolinguistics, 3, 2, 2020, 85-101. magiran.com/p2155370
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال