ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه قلی زاده، مونا فدایی، نگین سلیمانی، مریم خروشی، (1398). اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بخشودگی بین فردی و صمیمت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(5)، 1825-1833. magiran.com/p2155582
Fatemeh Gholizadeh, Mona Fadaei, Negin Soleymani, Maryam Khorooshi, (2019). The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Interpersonal Forgiveness and Marital Intimacy in Women Affected by Marital Infidelity, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(5), 1825-1833. magiran.com/p2155582
فاطمه قلی زاده، مونا فدایی، نگین سلیمانی، مریم خروشی، اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بخشودگی بین فردی و صمیمت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1398؛ 62(5): 1825-1833. magiran.com/p2155582
Fatemeh Gholizadeh, Mona Fadaei, Negin Soleymani, Maryam Khorooshi, The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Interpersonal Forgiveness and Marital Intimacy in Women Affected by Marital Infidelity, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2019; 62(5): 1825-1833. magiran.com/p2155582
فاطمه قلی زاده، مونا فدایی، نگین سلیمانی، مریم خروشی، "اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بخشودگی بین فردی و صمیمت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 62، شماره 5 (1398): 1825-1833. magiran.com/p2155582
Fatemeh Gholizadeh, Mona Fadaei, Negin Soleymani, Maryam Khorooshi, "The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Interpersonal Forgiveness and Marital Intimacy in Women Affected by Marital Infidelity", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 62, no.5 (2019): 1825-1833. magiran.com/p2155582
فاطمه قلی زاده، مونا فدایی، نگین سلیمانی، مریم خروشی، (1398). 'اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بخشودگی بین فردی و صمیمت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(5)، صص.1825-1833. magiran.com/p2155582
Fatemeh Gholizadeh, Mona Fadaei, Negin Soleymani, Maryam Khorooshi, (2019). 'The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Interpersonal Forgiveness and Marital Intimacy in Women Affected by Marital Infidelity', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(5), pp.1825-1833. magiran.com/p2155582
فاطمه قلی زاده؛ مونا فدایی؛ نگین سلیمانی؛ مریم خروشی. "اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بخشودگی بین فردی و صمیمت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62 ،5 ، 1398، 1825-1833. magiran.com/p2155582
Fatemeh Gholizadeh; Mona Fadaei; Negin Soleymani; Maryam Khorooshi. "The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Interpersonal Forgiveness and Marital Intimacy in Women Affected by Marital Infidelity", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62, 5, 2019, 1825-1833. magiran.com/p2155582
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال