ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید جعفری، مرضیه اسفندیاری، مصیب پهلوانی، (1399). نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی در راستای توسعه پایدار در ایران، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 9(34)، 77-107. magiran.com/p2155665
Saeid Jafari, Marziyeh Esfandiari , Mosayeb Pahlavani, (2020). The Role of Human Capital in Economic Growth, Energy Consumption and Environmental Pollution along with Sustainable Development in Iran, Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 9(34), 77-107. magiran.com/p2155665
سعید جعفری، مرضیه اسفندیاری، مصیب پهلوانی، نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی در راستای توسعه پایدار در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 1399؛ 9(34): 77-107. magiran.com/p2155665
Saeid Jafari, Marziyeh Esfandiari , Mosayeb Pahlavani, The Role of Human Capital in Economic Growth, Energy Consumption and Environmental Pollution along with Sustainable Development in Iran, Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 2020; 9(34): 77-107. magiran.com/p2155665
سعید جعفری، مرضیه اسفندیاری، مصیب پهلوانی، "نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی در راستای توسعه پایدار در ایران"، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 9، شماره 34 (1399): 77-107. magiran.com/p2155665
Saeid Jafari, Marziyeh Esfandiari , Mosayeb Pahlavani, "The Role of Human Capital in Economic Growth, Energy Consumption and Environmental Pollution along with Sustainable Development in Iran", Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran 9, no.34 (2020): 77-107. magiran.com/p2155665
سعید جعفری، مرضیه اسفندیاری، مصیب پهلوانی، (1399). 'نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی در راستای توسعه پایدار در ایران'، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 9(34)، صص.77-107. magiran.com/p2155665
Saeid Jafari, Marziyeh Esfandiari , Mosayeb Pahlavani, (2020). 'The Role of Human Capital in Economic Growth, Energy Consumption and Environmental Pollution along with Sustainable Development in Iran', Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 9(34), pp.77-107. magiran.com/p2155665
سعید جعفری؛ مرضیه اسفندیاری؛ مصیب پهلوانی. "نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی در راستای توسعه پایدار در ایران". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 9 ،34 ، 1399، 77-107. magiran.com/p2155665
Saeid Jafari; Marziyeh Esfandiari ; Mosayeb Pahlavani. "The Role of Human Capital in Economic Growth, Energy Consumption and Environmental Pollution along with Sustainable Development in Iran", Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 9, 34, 2020, 77-107. magiran.com/p2155665
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال