ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سروناز معتمد، سید حسام مدنی، (1399). تاثیر استفاده از هیبرید الیاف فولادی و الیاف شیشه بر مشخصات مکانیکی، جمع شدگی و دوام کامپوزیت های سیمانی، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 20(1)، 15. magiran.com/p2155746
Sarvenaz Moetamed, Hesam Madani, (2020). Hybrid performance of steel and glass fibers on mechanical properties, shrinkage and durability of cement composites, Quranic Knowledge Research, 20(1), 15. magiran.com/p2155746
سروناز معتمد، سید حسام مدنی، تاثیر استفاده از هیبرید الیاف فولادی و الیاف شیشه بر مشخصات مکانیکی، جمع شدگی و دوام کامپوزیت های سیمانی. فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 1399؛ 20(1): 15. magiran.com/p2155746
Sarvenaz Moetamed, Hesam Madani, Hybrid performance of steel and glass fibers on mechanical properties, shrinkage and durability of cement composites, Quranic Knowledge Research, 2020; 20(1): 15. magiran.com/p2155746
سروناز معتمد، سید حسام مدنی، "تاثیر استفاده از هیبرید الیاف فولادی و الیاف شیشه بر مشخصات مکانیکی، جمع شدگی و دوام کامپوزیت های سیمانی"، فصلنامه مهندسی عمران مدرس 20، شماره 1 (1399): 15. magiran.com/p2155746
Sarvenaz Moetamed, Hesam Madani, "Hybrid performance of steel and glass fibers on mechanical properties, shrinkage and durability of cement composites", Quranic Knowledge Research 20, no.1 (2020): 15. magiran.com/p2155746
سروناز معتمد، سید حسام مدنی، (1399). 'تاثیر استفاده از هیبرید الیاف فولادی و الیاف شیشه بر مشخصات مکانیکی، جمع شدگی و دوام کامپوزیت های سیمانی'، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 20(1)، صص.15. magiran.com/p2155746
Sarvenaz Moetamed, Hesam Madani, (2020). 'Hybrid performance of steel and glass fibers on mechanical properties, shrinkage and durability of cement composites', Quranic Knowledge Research, 20(1), pp.15. magiran.com/p2155746
سروناز معتمد؛ سید حسام مدنی. "تاثیر استفاده از هیبرید الیاف فولادی و الیاف شیشه بر مشخصات مکانیکی، جمع شدگی و دوام کامپوزیت های سیمانی". فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 20 ،1 ، 1399، 15. magiran.com/p2155746
Sarvenaz Moetamed; Hesam Madani. "Hybrid performance of steel and glass fibers on mechanical properties, shrinkage and durability of cement composites", Quranic Knowledge Research, 20, 1, 2020, 15. magiran.com/p2155746
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال