ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی عامری، ستار چناری، محمد تاجی، (1399). بررسی آزمایشگاهی تاثیر مقدار و طول الیاف فولادی بر مشخصات مکانیکی و ضربه ای بتن توانمند، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 20(1)، 13. magiran.com/p2155751
Mojtaba Ameri, Sattar Chenari, Mohammad Taji, (2020). Experimental investigation of effect of content and length of steel fiber on mechanical properties and impact resistance of high-strength concert, Quranic Knowledge Research, 20(1), 13. magiran.com/p2155751
مجتبی عامری، ستار چناری، محمد تاجی، بررسی آزمایشگاهی تاثیر مقدار و طول الیاف فولادی بر مشخصات مکانیکی و ضربه ای بتن توانمند. فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 1399؛ 20(1): 13. magiran.com/p2155751
Mojtaba Ameri, Sattar Chenari, Mohammad Taji, Experimental investigation of effect of content and length of steel fiber on mechanical properties and impact resistance of high-strength concert, Quranic Knowledge Research, 2020; 20(1): 13. magiran.com/p2155751
مجتبی عامری، ستار چناری، محمد تاجی، "بررسی آزمایشگاهی تاثیر مقدار و طول الیاف فولادی بر مشخصات مکانیکی و ضربه ای بتن توانمند"، فصلنامه مهندسی عمران مدرس 20، شماره 1 (1399): 13. magiran.com/p2155751
Mojtaba Ameri, Sattar Chenari, Mohammad Taji, "Experimental investigation of effect of content and length of steel fiber on mechanical properties and impact resistance of high-strength concert", Quranic Knowledge Research 20, no.1 (2020): 13. magiran.com/p2155751
مجتبی عامری، ستار چناری، محمد تاجی، (1399). 'بررسی آزمایشگاهی تاثیر مقدار و طول الیاف فولادی بر مشخصات مکانیکی و ضربه ای بتن توانمند'، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 20(1)، صص.13. magiran.com/p2155751
Mojtaba Ameri, Sattar Chenari, Mohammad Taji, (2020). 'Experimental investigation of effect of content and length of steel fiber on mechanical properties and impact resistance of high-strength concert', Quranic Knowledge Research, 20(1), pp.13. magiran.com/p2155751
مجتبی عامری؛ ستار چناری؛ محمد تاجی. "بررسی آزمایشگاهی تاثیر مقدار و طول الیاف فولادی بر مشخصات مکانیکی و ضربه ای بتن توانمند". فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 20 ،1 ، 1399، 13. magiran.com/p2155751
Mojtaba Ameri; Sattar Chenari; Mohammad Taji. "Experimental investigation of effect of content and length of steel fiber on mechanical properties and impact resistance of high-strength concert", Quranic Knowledge Research, 20, 1, 2020, 13. magiran.com/p2155751
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال