ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان مرتضوی، یاسمن صادقی ، شیوا صیرفیان، سید محسن حسینی، شیرین کریمی، (1399). بررسی سطح منیزیم خون بیماران تحت دیالیز صفاقی و عوامل مرتبط با آن، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(576)، 332-338. magiran.com/p2155851
Mojgan Mortazavi, Yasaman Sadeghi , Shiva Seirafian, Sayed Mohsen Hosseini, Shirin Karimi, (2020). Evaluation of Magnesium Level and Associated Factors in Patients under Peritoneal Dialysis, Journal Of Isfahan Medical School, 38(576), 332-338. magiran.com/p2155851
مژگان مرتضوی، یاسمن صادقی ، شیوا صیرفیان، سید محسن حسینی، شیرین کریمی، بررسی سطح منیزیم خون بیماران تحت دیالیز صفاقی و عوامل مرتبط با آن. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1399؛ 38(576): 332-338. magiran.com/p2155851
Mojgan Mortazavi, Yasaman Sadeghi , Shiva Seirafian, Sayed Mohsen Hosseini, Shirin Karimi, Evaluation of Magnesium Level and Associated Factors in Patients under Peritoneal Dialysis, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 38(576): 332-338. magiran.com/p2155851
مژگان مرتضوی، یاسمن صادقی ، شیوا صیرفیان، سید محسن حسینی، شیرین کریمی، "بررسی سطح منیزیم خون بیماران تحت دیالیز صفاقی و عوامل مرتبط با آن"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 38، شماره 576 (1399): 332-338. magiran.com/p2155851
Mojgan Mortazavi, Yasaman Sadeghi , Shiva Seirafian, Sayed Mohsen Hosseini, Shirin Karimi, "Evaluation of Magnesium Level and Associated Factors in Patients under Peritoneal Dialysis", Journal Of Isfahan Medical School 38, no.576 (2020): 332-338. magiran.com/p2155851
مژگان مرتضوی، یاسمن صادقی ، شیوا صیرفیان، سید محسن حسینی، شیرین کریمی، (1399). 'بررسی سطح منیزیم خون بیماران تحت دیالیز صفاقی و عوامل مرتبط با آن'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(576)، صص.332-338. magiran.com/p2155851
Mojgan Mortazavi, Yasaman Sadeghi , Shiva Seirafian, Sayed Mohsen Hosseini, Shirin Karimi, (2020). 'Evaluation of Magnesium Level and Associated Factors in Patients under Peritoneal Dialysis', Journal Of Isfahan Medical School, 38(576), pp.332-338. magiran.com/p2155851
مژگان مرتضوی؛ یاسمن صادقی ؛ شیوا صیرفیان؛ سید محسن حسینی؛ شیرین کریمی. "بررسی سطح منیزیم خون بیماران تحت دیالیز صفاقی و عوامل مرتبط با آن". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38 ،576 ، 1399، 332-338. magiran.com/p2155851
Mojgan Mortazavi; Yasaman Sadeghi ; Shiva Seirafian; Sayed Mohsen Hosseini; Shirin Karimi. "Evaluation of Magnesium Level and Associated Factors in Patients under Peritoneal Dialysis", Journal Of Isfahan Medical School, 38, 576, 2020, 332-338. magiran.com/p2155851
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال