ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه اکبری، علی ناصری ، عبدالمجید فتی، محمدجواد نجف زاده، لیدا جراحی، محمود پریان، (1399). ارزیابی حساسیت دارویی گونه های Aspergillus جدا شده از بیماران مبتلا به Onychomycosis نسبت به داروهای ایتراکونازول، وریکونازول و آمفوتریسین، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(577)، 367-375. magiran.com/p2155866
Farzaneh Akbari, Ali Naseri, Abdolmajid Fata, MohammadJavad Najafzadeh, Lida Jarahi, Mahmoud Parian, (2020). The Drug Susceptibility of Aspergillus Species Isolated from the Patients with Onychomycosis to Itraconazole, Voriconazole, and Amphotericin B, Journal Of Isfahan Medical School, 38(577), 367-375. magiran.com/p2155866
فرزانه اکبری، علی ناصری ، عبدالمجید فتی، محمدجواد نجف زاده، لیدا جراحی، محمود پریان، ارزیابی حساسیت دارویی گونه های Aspergillus جدا شده از بیماران مبتلا به Onychomycosis نسبت به داروهای ایتراکونازول، وریکونازول و آمفوتریسین. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1399؛ 38(577): 367-375. magiran.com/p2155866
Farzaneh Akbari, Ali Naseri, Abdolmajid Fata, MohammadJavad Najafzadeh, Lida Jarahi, Mahmoud Parian, The Drug Susceptibility of Aspergillus Species Isolated from the Patients with Onychomycosis to Itraconazole, Voriconazole, and Amphotericin B, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 38(577): 367-375. magiran.com/p2155866
فرزانه اکبری، علی ناصری ، عبدالمجید فتی، محمدجواد نجف زاده، لیدا جراحی، محمود پریان، "ارزیابی حساسیت دارویی گونه های Aspergillus جدا شده از بیماران مبتلا به Onychomycosis نسبت به داروهای ایتراکونازول، وریکونازول و آمفوتریسین"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 38، شماره 577 (1399): 367-375. magiran.com/p2155866
Farzaneh Akbari, Ali Naseri, Abdolmajid Fata, MohammadJavad Najafzadeh, Lida Jarahi, Mahmoud Parian, "The Drug Susceptibility of Aspergillus Species Isolated from the Patients with Onychomycosis to Itraconazole, Voriconazole, and Amphotericin B", Journal Of Isfahan Medical School 38, no.577 (2020): 367-375. magiran.com/p2155866
فرزانه اکبری، علی ناصری ، عبدالمجید فتی، محمدجواد نجف زاده، لیدا جراحی، محمود پریان، (1399). 'ارزیابی حساسیت دارویی گونه های Aspergillus جدا شده از بیماران مبتلا به Onychomycosis نسبت به داروهای ایتراکونازول، وریکونازول و آمفوتریسین'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(577)، صص.367-375. magiran.com/p2155866
Farzaneh Akbari, Ali Naseri, Abdolmajid Fata, MohammadJavad Najafzadeh, Lida Jarahi, Mahmoud Parian, (2020). 'The Drug Susceptibility of Aspergillus Species Isolated from the Patients with Onychomycosis to Itraconazole, Voriconazole, and Amphotericin B', Journal Of Isfahan Medical School, 38(577), pp.367-375. magiran.com/p2155866
فرزانه اکبری؛ علی ناصری ؛ عبدالمجید فتی؛ محمدجواد نجف زاده؛ لیدا جراحی؛ محمود پریان. "ارزیابی حساسیت دارویی گونه های Aspergillus جدا شده از بیماران مبتلا به Onychomycosis نسبت به داروهای ایتراکونازول، وریکونازول و آمفوتریسین". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38 ،577 ، 1399، 367-375. magiran.com/p2155866
Farzaneh Akbari; Ali Naseri; Abdolmajid Fata; MohammadJavad Najafzadeh; Lida Jarahi; Mahmoud Parian. "The Drug Susceptibility of Aspergillus Species Isolated from the Patients with Onychomycosis to Itraconazole, Voriconazole, and Amphotericin B", Journal Of Isfahan Medical School, 38, 577, 2020, 367-375. magiran.com/p2155866
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال