ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود داعی الحق، ورهرام رشیدی، سعید اهری زاد، فرهاد فرحوش، بهرام میرشکاری، (1399). گروه بندی ژنوتیپ های پیشرفته گندم بهاره تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(34)، 115-129. magiran.com/p2155920
Davood Daei Alhag, Varahram Rashidi, Saeed Aharizad, Farhad Farahvash, Bahram Mirshekari, (2020). Classification of advanced spring wheat genotypes under non-stress and drought stress conditions, Journal of Crop Breeding, 12(34), 115-129. magiran.com/p2155920
داود داعی الحق، ورهرام رشیدی، سعید اهری زاد، فرهاد فرحوش، بهرام میرشکاری، گروه بندی ژنوتیپ های پیشرفته گندم بهاره تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1399؛ 12(34): 115-129. magiran.com/p2155920
Davood Daei Alhag, Varahram Rashidi, Saeed Aharizad, Farhad Farahvash, Bahram Mirshekari, Classification of advanced spring wheat genotypes under non-stress and drought stress conditions, Journal of Crop Breeding, 2020; 12(34): 115-129. magiran.com/p2155920
داود داعی الحق، ورهرام رشیدی، سعید اهری زاد، فرهاد فرحوش، بهرام میرشکاری، "گروه بندی ژنوتیپ های پیشرفته گندم بهاره تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 12، شماره 34 (1399): 115-129. magiran.com/p2155920
Davood Daei Alhag, Varahram Rashidi, Saeed Aharizad, Farhad Farahvash, Bahram Mirshekari, "Classification of advanced spring wheat genotypes under non-stress and drought stress conditions", Journal of Crop Breeding 12, no.34 (2020): 115-129. magiran.com/p2155920
داود داعی الحق، ورهرام رشیدی، سعید اهری زاد، فرهاد فرحوش، بهرام میرشکاری، (1399). 'گروه بندی ژنوتیپ های پیشرفته گندم بهاره تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(34)، صص.115-129. magiran.com/p2155920
Davood Daei Alhag, Varahram Rashidi, Saeed Aharizad, Farhad Farahvash, Bahram Mirshekari, (2020). 'Classification of advanced spring wheat genotypes under non-stress and drought stress conditions', Journal of Crop Breeding, 12(34), pp.115-129. magiran.com/p2155920
داود داعی الحق؛ ورهرام رشیدی؛ سعید اهری زاد؛ فرهاد فرحوش؛ بهرام میرشکاری. "گروه بندی ژنوتیپ های پیشرفته گندم بهاره تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12 ،34 ، 1399، 115-129. magiran.com/p2155920
Davood Daei Alhag; Varahram Rashidi; Saeed Aharizad; Farhad Farahvash; Bahram Mirshekari. "Classification of advanced spring wheat genotypes under non-stress and drought stress conditions", Journal of Crop Breeding, 12, 34, 2020, 115-129. magiran.com/p2155920
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال