ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سکینه پسرکلو، حسن سلطانلو، سیده ساناز رمضانپور، سید افشین مساوات، الهه توکل، (1399). بررسی قابلیت ترکیب پذیری و ارزیابی مقاومت تلاقی های حاصل ازچند لاین ذرت دانه ای نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(34)، 130-137. magiran.com/p2155921
Sakineh Pesaraklu, Hassan Soltanloo, Sanaz Ramezanpour, Afshin Mosavat, Elaheh Tavakol, (2020). Assessment of resistance of multi-line hybrids of corn maize to fusarium ear rot corn disease, Journal of Crop Breeding, 12(34), 130-137. magiran.com/p2155921
سکینه پسرکلو، حسن سلطانلو، سیده ساناز رمضانپور، سید افشین مساوات، الهه توکل، بررسی قابلیت ترکیب پذیری و ارزیابی مقاومت تلاقی های حاصل ازچند لاین ذرت دانه ای نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1399؛ 12(34): 130-137. magiran.com/p2155921
Sakineh Pesaraklu, Hassan Soltanloo, Sanaz Ramezanpour, Afshin Mosavat, Elaheh Tavakol, Assessment of resistance of multi-line hybrids of corn maize to fusarium ear rot corn disease, Journal of Crop Breeding, 2020; 12(34): 130-137. magiran.com/p2155921
سکینه پسرکلو، حسن سلطانلو، سیده ساناز رمضانپور، سید افشین مساوات، الهه توکل، "بررسی قابلیت ترکیب پذیری و ارزیابی مقاومت تلاقی های حاصل ازچند لاین ذرت دانه ای نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 12، شماره 34 (1399): 130-137. magiran.com/p2155921
Sakineh Pesaraklu, Hassan Soltanloo, Sanaz Ramezanpour, Afshin Mosavat, Elaheh Tavakol, "Assessment of resistance of multi-line hybrids of corn maize to fusarium ear rot corn disease", Journal of Crop Breeding 12, no.34 (2020): 130-137. magiran.com/p2155921
سکینه پسرکلو، حسن سلطانلو، سیده ساناز رمضانپور، سید افشین مساوات، الهه توکل، (1399). 'بررسی قابلیت ترکیب پذیری و ارزیابی مقاومت تلاقی های حاصل ازچند لاین ذرت دانه ای نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(34)، صص.130-137. magiran.com/p2155921
Sakineh Pesaraklu, Hassan Soltanloo, Sanaz Ramezanpour, Afshin Mosavat, Elaheh Tavakol, (2020). 'Assessment of resistance of multi-line hybrids of corn maize to fusarium ear rot corn disease', Journal of Crop Breeding, 12(34), pp.130-137. magiran.com/p2155921
سکینه پسرکلو؛ حسن سلطانلو؛ سیده ساناز رمضانپور؛ سید افشین مساوات؛ الهه توکل. "بررسی قابلیت ترکیب پذیری و ارزیابی مقاومت تلاقی های حاصل ازچند لاین ذرت دانه ای نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12 ،34 ، 1399، 130-137. magiran.com/p2155921
Sakineh Pesaraklu; Hassan Soltanloo; Sanaz Ramezanpour; Afshin Mosavat; Elaheh Tavakol. "Assessment of resistance of multi-line hybrids of corn maize to fusarium ear rot corn disease", Journal of Crop Breeding, 12, 34, 2020, 130-137. magiran.com/p2155921
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال