ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن سرداری، رسول اصغری زکریا، ناصر زارع، لیلا غفار زاده نمازی، مینا مقدس زاده، (1399). ارزیابی اکوتیپ های مختلف سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت تاثیر تنش خشکی در مرحله ی گلدهی، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(34)، 138-150. magiran.com/p2155922
Hassan Sardari, Rasool Asghari Zakaria, Nasser Zare, Lila Ghafarzadeh Namazi, Mina Moghaddaszadeh, (2020). Evaluation of Black Cumin (Nigella sativa L.) Ecotypes under Drought Stress Conditions at Flowering Stage, Journal of Crop Breeding, 12(34), 138-150. magiran.com/p2155922
حسن سرداری، رسول اصغری زکریا، ناصر زارع، لیلا غفار زاده نمازی، مینا مقدس زاده، ارزیابی اکوتیپ های مختلف سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت تاثیر تنش خشکی در مرحله ی گلدهی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1399؛ 12(34): 138-150. magiran.com/p2155922
Hassan Sardari, Rasool Asghari Zakaria, Nasser Zare, Lila Ghafarzadeh Namazi, Mina Moghaddaszadeh, Evaluation of Black Cumin (Nigella sativa L.) Ecotypes under Drought Stress Conditions at Flowering Stage, Journal of Crop Breeding, 2020; 12(34): 138-150. magiran.com/p2155922
حسن سرداری، رسول اصغری زکریا، ناصر زارع، لیلا غفار زاده نمازی، مینا مقدس زاده، "ارزیابی اکوتیپ های مختلف سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت تاثیر تنش خشکی در مرحله ی گلدهی"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 12، شماره 34 (1399): 138-150. magiran.com/p2155922
Hassan Sardari, Rasool Asghari Zakaria, Nasser Zare, Lila Ghafarzadeh Namazi, Mina Moghaddaszadeh, "Evaluation of Black Cumin (Nigella sativa L.) Ecotypes under Drought Stress Conditions at Flowering Stage", Journal of Crop Breeding 12, no.34 (2020): 138-150. magiran.com/p2155922
حسن سرداری، رسول اصغری زکریا، ناصر زارع، لیلا غفار زاده نمازی، مینا مقدس زاده، (1399). 'ارزیابی اکوتیپ های مختلف سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت تاثیر تنش خشکی در مرحله ی گلدهی'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(34)، صص.138-150. magiran.com/p2155922
Hassan Sardari, Rasool Asghari Zakaria, Nasser Zare, Lila Ghafarzadeh Namazi, Mina Moghaddaszadeh, (2020). 'Evaluation of Black Cumin (Nigella sativa L.) Ecotypes under Drought Stress Conditions at Flowering Stage', Journal of Crop Breeding, 12(34), pp.138-150. magiran.com/p2155922
حسن سرداری؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ لیلا غفار زاده نمازی؛ مینا مقدس زاده. "ارزیابی اکوتیپ های مختلف سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت تاثیر تنش خشکی در مرحله ی گلدهی". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12 ،34 ، 1399، 138-150. magiran.com/p2155922
Hassan Sardari; Rasool Asghari Zakaria; Nasser Zare; Lila Ghafarzadeh Namazi; Mina Moghaddaszadeh. "Evaluation of Black Cumin (Nigella sativa L.) Ecotypes under Drought Stress Conditions at Flowering Stage", Journal of Crop Breeding, 12, 34, 2020, 138-150. magiran.com/p2155922
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال