ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اصغری، سحر تعدیلی، رحمت الله کریمی زاده، امید سفالیان، حمیدرضا محمد دوست چمن آباد، (1399). ارزیابی تحمل تنش خشکی در لاین های گندم دوروم براساس شاخص های تحمل تنش، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(34)، 185-198. magiran.com/p2155926
Ali Asghari, Sahar Tadili, Rahmatollah Karimizadeh, Omid Sofalion, Hamidreza Mohammaddoust Chamanabad, (2020). Evaluation of stress tolerance in durum wheat lines based on stress tolerance indices, Journal of Crop Breeding, 12(34), 185-198. magiran.com/p2155926
علی اصغری، سحر تعدیلی، رحمت الله کریمی زاده، امید سفالیان، حمیدرضا محمد دوست چمن آباد، ارزیابی تحمل تنش خشکی در لاین های گندم دوروم براساس شاخص های تحمل تنش. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1399؛ 12(34): 185-198. magiran.com/p2155926
Ali Asghari, Sahar Tadili, Rahmatollah Karimizadeh, Omid Sofalion, Hamidreza Mohammaddoust Chamanabad, Evaluation of stress tolerance in durum wheat lines based on stress tolerance indices, Journal of Crop Breeding, 2020; 12(34): 185-198. magiran.com/p2155926
علی اصغری، سحر تعدیلی، رحمت الله کریمی زاده، امید سفالیان، حمیدرضا محمد دوست چمن آباد، "ارزیابی تحمل تنش خشکی در لاین های گندم دوروم براساس شاخص های تحمل تنش"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 12، شماره 34 (1399): 185-198. magiran.com/p2155926
Ali Asghari, Sahar Tadili, Rahmatollah Karimizadeh, Omid Sofalion, Hamidreza Mohammaddoust Chamanabad, "Evaluation of stress tolerance in durum wheat lines based on stress tolerance indices", Journal of Crop Breeding 12, no.34 (2020): 185-198. magiran.com/p2155926
علی اصغری، سحر تعدیلی، رحمت الله کریمی زاده، امید سفالیان، حمیدرضا محمد دوست چمن آباد، (1399). 'ارزیابی تحمل تنش خشکی در لاین های گندم دوروم براساس شاخص های تحمل تنش'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(34)، صص.185-198. magiran.com/p2155926
Ali Asghari, Sahar Tadili, Rahmatollah Karimizadeh, Omid Sofalion, Hamidreza Mohammaddoust Chamanabad, (2020). 'Evaluation of stress tolerance in durum wheat lines based on stress tolerance indices', Journal of Crop Breeding, 12(34), pp.185-198. magiran.com/p2155926
علی اصغری؛ سحر تعدیلی؛ رحمت الله کریمی زاده؛ امید سفالیان؛ حمیدرضا محمد دوست چمن آباد. "ارزیابی تحمل تنش خشکی در لاین های گندم دوروم براساس شاخص های تحمل تنش". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12 ،34 ، 1399، 185-198. magiran.com/p2155926
Ali Asghari; Sahar Tadili; Rahmatollah Karimizadeh; Omid Sofalion; Hamidreza Mohammaddoust Chamanabad. "Evaluation of stress tolerance in durum wheat lines based on stress tolerance indices", Journal of Crop Breeding, 12, 34, 2020, 185-198. magiran.com/p2155926
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال