ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مطهره برسلانی، محسن غفرانی، محمدرضا باتوانی، علی سراج، (1399). اثر 8 هفته تمرین ترکیبی همراه با مصرف متادون بر CRP و فیبرینوژن پلاسمای زنان معتاد در حال ترک، نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی، 2(3)، 41-52. magiran.com/p2156186
Motahhareh Borsalani, Mohsen Ghofrani, MohammadReza Batavani, Ali Seraj, (2020). The Effect of 8 Weeks of Combined Training with Consuming Methadone on Plasma Fibrinogen & CRP on withdrawal Addiction Women, Journal of New Approaches in Sport Sciences, 2(3), 41-52. magiran.com/p2156186
مطهره برسلانی، محسن غفرانی، محمدرضا باتوانی، علی سراج، اثر 8 هفته تمرین ترکیبی همراه با مصرف متادون بر CRP و فیبرینوژن پلاسمای زنان معتاد در حال ترک. نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی، 1399؛ 2(3): 41-52. magiran.com/p2156186
Motahhareh Borsalani, Mohsen Ghofrani, MohammadReza Batavani, Ali Seraj, The Effect of 8 Weeks of Combined Training with Consuming Methadone on Plasma Fibrinogen & CRP on withdrawal Addiction Women, Journal of New Approaches in Sport Sciences, 2020; 2(3): 41-52. magiran.com/p2156186
مطهره برسلانی، محسن غفرانی، محمدرضا باتوانی، علی سراج، "اثر 8 هفته تمرین ترکیبی همراه با مصرف متادون بر CRP و فیبرینوژن پلاسمای زنان معتاد در حال ترک"، نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی 2، شماره 3 (1399): 41-52. magiran.com/p2156186
Motahhareh Borsalani, Mohsen Ghofrani, MohammadReza Batavani, Ali Seraj, "The Effect of 8 Weeks of Combined Training with Consuming Methadone on Plasma Fibrinogen & CRP on withdrawal Addiction Women", Journal of New Approaches in Sport Sciences 2, no.3 (2020): 41-52. magiran.com/p2156186
مطهره برسلانی، محسن غفرانی، محمدرضا باتوانی، علی سراج، (1399). 'اثر 8 هفته تمرین ترکیبی همراه با مصرف متادون بر CRP و فیبرینوژن پلاسمای زنان معتاد در حال ترک'، نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی، 2(3)، صص.41-52. magiran.com/p2156186
Motahhareh Borsalani, Mohsen Ghofrani, MohammadReza Batavani, Ali Seraj, (2020). 'The Effect of 8 Weeks of Combined Training with Consuming Methadone on Plasma Fibrinogen & CRP on withdrawal Addiction Women', Journal of New Approaches in Sport Sciences, 2(3), pp.41-52. magiran.com/p2156186
مطهره برسلانی؛ محسن غفرانی؛ محمدرضا باتوانی؛ علی سراج. "اثر 8 هفته تمرین ترکیبی همراه با مصرف متادون بر CRP و فیبرینوژن پلاسمای زنان معتاد در حال ترک". نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی، 2 ،3 ، 1399، 41-52. magiran.com/p2156186
Motahhareh Borsalani; Mohsen Ghofrani; MohammadReza Batavani; Ali Seraj. "The Effect of 8 Weeks of Combined Training with Consuming Methadone on Plasma Fibrinogen & CRP on withdrawal Addiction Women", Journal of New Approaches in Sport Sciences, 2, 3, 2020, 41-52. magiran.com/p2156186
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال