ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدسعید کیانی، شهاب بهرامی، (1399). ارائه مدل اثر مدیریت کیفیت جامع بر تعهد عاطفی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان، نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی، 2(3)، 129-144. magiran.com/p2156191
MohammadSaeid Kiani, Shahab Baharmi, (2020). The Effect of Total Quality Management on Job Satisfaction, Affective Commitment, and Organizational Citizenship Behavior of Employees in the Ministry of Youth Affairs and Sports, Journal of New Approaches in Sport Sciences, 2(3), 129-144. magiran.com/p2156191
محمدسعید کیانی، شهاب بهرامی، ارائه مدل اثر مدیریت کیفیت جامع بر تعهد عاطفی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان. نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی، 1399؛ 2(3): 129-144. magiran.com/p2156191
MohammadSaeid Kiani, Shahab Baharmi, The Effect of Total Quality Management on Job Satisfaction, Affective Commitment, and Organizational Citizenship Behavior of Employees in the Ministry of Youth Affairs and Sports, Journal of New Approaches in Sport Sciences, 2020; 2(3): 129-144. magiran.com/p2156191
محمدسعید کیانی، شهاب بهرامی، "ارائه مدل اثر مدیریت کیفیت جامع بر تعهد عاطفی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان"، نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی 2، شماره 3 (1399): 129-144. magiran.com/p2156191
MohammadSaeid Kiani, Shahab Baharmi, "The Effect of Total Quality Management on Job Satisfaction, Affective Commitment, and Organizational Citizenship Behavior of Employees in the Ministry of Youth Affairs and Sports", Journal of New Approaches in Sport Sciences 2, no.3 (2020): 129-144. magiran.com/p2156191
محمدسعید کیانی، شهاب بهرامی، (1399). 'ارائه مدل اثر مدیریت کیفیت جامع بر تعهد عاطفی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان'، نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی، 2(3)، صص.129-144. magiran.com/p2156191
MohammadSaeid Kiani, Shahab Baharmi, (2020). 'The Effect of Total Quality Management on Job Satisfaction, Affective Commitment, and Organizational Citizenship Behavior of Employees in the Ministry of Youth Affairs and Sports', Journal of New Approaches in Sport Sciences, 2(3), pp.129-144. magiran.com/p2156191
محمدسعید کیانی؛ شهاب بهرامی. "ارائه مدل اثر مدیریت کیفیت جامع بر تعهد عاطفی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان". نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی، 2 ،3 ، 1399، 129-144. magiran.com/p2156191
MohammadSaeid Kiani; Shahab Baharmi. "The Effect of Total Quality Management on Job Satisfaction, Affective Commitment, and Organizational Citizenship Behavior of Employees in the Ministry of Youth Affairs and Sports", Journal of New Approaches in Sport Sciences, 2, 3, 2020, 129-144. magiran.com/p2156191
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال