ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین سپهریان، سید مرتضی عظیم زاده، محمد کشتی دار، (1399). پیش بینی توان شاخصه های صحه گذار مشهور ورزشی بر تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشی: یک مطالعه شبه تجربی، نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی، 2(3)، 146-164. magiran.com/p2156193
Amir Hossein Sepehrian, Seyed Morteza Azimzadeh, Mohammad Keshtidar, (2020). Predicting the Power of Famous Sport Endorser Indices on the Tendency to Purchase Sporting and Non-porting Goods: A Quasi-experimental Study, Journal of New Approaches in Sport Sciences, 2(3), 146-164. magiran.com/p2156193
امیرحسین سپهریان، سید مرتضی عظیم زاده، محمد کشتی دار، پیش بینی توان شاخصه های صحه گذار مشهور ورزشی بر تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشی: یک مطالعه شبه تجربی. نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی، 1399؛ 2(3): 146-164. magiran.com/p2156193
Amir Hossein Sepehrian, Seyed Morteza Azimzadeh, Mohammad Keshtidar, Predicting the Power of Famous Sport Endorser Indices on the Tendency to Purchase Sporting and Non-porting Goods: A Quasi-experimental Study, Journal of New Approaches in Sport Sciences, 2020; 2(3): 146-164. magiran.com/p2156193
امیرحسین سپهریان، سید مرتضی عظیم زاده، محمد کشتی دار، "پیش بینی توان شاخصه های صحه گذار مشهور ورزشی بر تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشی: یک مطالعه شبه تجربی"، نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی 2، شماره 3 (1399): 146-164. magiran.com/p2156193
Amir Hossein Sepehrian, Seyed Morteza Azimzadeh, Mohammad Keshtidar, "Predicting the Power of Famous Sport Endorser Indices on the Tendency to Purchase Sporting and Non-porting Goods: A Quasi-experimental Study", Journal of New Approaches in Sport Sciences 2, no.3 (2020): 146-164. magiran.com/p2156193
امیرحسین سپهریان، سید مرتضی عظیم زاده، محمد کشتی دار، (1399). 'پیش بینی توان شاخصه های صحه گذار مشهور ورزشی بر تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشی: یک مطالعه شبه تجربی'، نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی، 2(3)، صص.146-164. magiran.com/p2156193
Amir Hossein Sepehrian, Seyed Morteza Azimzadeh, Mohammad Keshtidar, (2020). 'Predicting the Power of Famous Sport Endorser Indices on the Tendency to Purchase Sporting and Non-porting Goods: A Quasi-experimental Study', Journal of New Approaches in Sport Sciences, 2(3), pp.146-164. magiran.com/p2156193
امیرحسین سپهریان؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ محمد کشتی دار. "پیش بینی توان شاخصه های صحه گذار مشهور ورزشی بر تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشی: یک مطالعه شبه تجربی". نشریه رهیافت های نو در علوم ورزشی، 2 ،3 ، 1399، 146-164. magiran.com/p2156193
Amir Hossein Sepehrian; Seyed Morteza Azimzadeh; Mohammad Keshtidar. "Predicting the Power of Famous Sport Endorser Indices on the Tendency to Purchase Sporting and Non-porting Goods: A Quasi-experimental Study", Journal of New Approaches in Sport Sciences, 2, 3, 2020, 146-164. magiran.com/p2156193
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال